Gedragscode

Algemeen

Umicore gelooft dat succes samenhangt met het creëren en instandhouden van een vertrouwensband en een professionele relatie met de belangrijkste belanghebbenden, nl. onze medewerkers, onze commerciële partners, onze aandeelhouders, de overheid en het publiek.


Umicore gelooft dat deze Gedragscode een fundamenteel instrument is in het creëren en instandhouden van dit vertrouwen


De Gedragscode van Umicore wil er vooral voor zorgen dat al wie werkt in naam van Umicore zijn activiteiten op ethische wijze vervult, trouw aan de wet- en regelgeving en aan de normen die Umicore in haar beleidslijnen, richtlijnen en regels vooropstelt.


Deze Gedragscode reikt een kader aan voor wat Umicore als verantwoord gedrag beschouwt. Dit kader is echter niet allesomvattend.


Als medewerker van Umicore dient u altijd oordeelkundig te werk te gaan en te streven naar zorg en begrip in uw functie.


Elke referentie aan Umicore in deze Gedragscode geldt ook voor de dochterbedrijven waarin Umicore een meerderheidsparticipatie heeft.

Doel en verantwoordelijkheid

De Gedragscode is van toepassing op alle medewerkers – ook de tijdelijke werkkrachten – van Umicore wereldwijd en op al wie handelt in naam van Umicore (“de vertegenwoordigers van Umicore”).


Wat betreft de dochterondernemingen waarin Umicore geen meerderheidsparticipatie heeft, moet alles in het werk worden gesteld opdat zij deze Gedragscode zouden naleven. Indien dit niet het geval is, dan moet dit worden gerapporteerd en zal de voortzetting van de relatie worden geëvalueerd.


Elke medewerker krijgt een exemplaar van de Gedrags­code. De directie moet ervoor zorgen dat de Gedragscode wordt opgenomen in het opleidingsprogramma en dat de naleving van deze Code wordt bevorderd en gecontroleerd.


U mag niet handelen in strijd met deze Gedragscode en u mag anderen niet aanzetten dit te doen, ook al meent u dat dit in de gegeven omstandigheden in het belang van Umicore kan zijn. Bent u niet zeker of een bepaalde activiteit (of die van een bestaande of potentiële zakenpartner) wettelijk of ethisch verantwoord is, vraag dan, in zoverre mogelijk, op voorhand advies aan uw hiërarchische chef of aan het Hoofd van het Corporate Legal Department.


Inbreuken op deze Gedragscode worden niet getolereerd en kunnen, in overeenstemming met de vigerende wetgeving, leiden tot interne disciplinaire maatregelen, ontslag of zelfs strafvervolging. Elk geval wordt objectief beoordeeld rekening houdend met alle omstandigheden.


Wanneer er zich binnen de Groep ongepaste praktijken of onregelmatigheden zouden voordoen, zullen de nodige rechtzettingen en bijsturingen worden gedaan om te voorkomen dat ze zich herhalen.


Alle inbreuken op de Gedragscode moeten worden geregistreerd en gerapporteerd, zowel via het lijnmanagement als via de HR-kanalen. Het Directiecomité ontvangt elk kwartaal een verslag met de inbreuken en de maatregelen die hiervoor werden genomen.

Klachten en uiting van bezorgdheid

Umicore wenst een open debat over verantwoord gedrag te stimuleren. In die context heeft u de verantwoordelijkheid om elke bezorgdheid of klacht aan uw hiërarchische chef te rapporteren. Indien u meent dat dit niet aangewezen is, dan kunt u uw bezorgdheid of klacht meedelen aan de lokale of regionale HR-Director, de hoofden van het Corporate Legal Department of het Internal Audit Department. U kunt dit doen in de taal die uw voorkeur geniet.


Wettelijk moeten alle bezorgdheden over betwistbare boekhoudkundige aangelegenheden worden voorgelegd aan het hoofd van het Internal Audit Department.Het discrimineren of lastigvallen van iemand die een overtreding van de wet of een policy van Umicore aan het licht brengt, vormt een inbreuk op de Gedragscode. Als u vindt dat het feit dat u een dergelijke inbreuk aan het licht hebt gebracht, tegen u wordt gebruikt, dient u contact op te nemen met uw hiërarchische chef of het hoofd van het Corporate Legal of Internal Audit Department. Iedereen die een valse verklaring aflegt met de kennelijke intentie een ander lastig te vallen komt in aanmerking voor disciplinaire maatregelen.

Persoonlijk gedrag

Als medewerker of vertegenwoordiger van Umicore wordt van u verwacht op een onberispelijke manier te handelen en om te gaan met zakelijke partners, collega’s en anderen. Dit betekent onder meer dat u oog en respect hebt voor andere culturen en gewoonten.


Umicore aanvaardt geen enkele vorm van pesterij, discriminatie of ander gedrag dat collega’s of zakelijke partners als beledigend of denigrerend zouden kunnen beschouwen.

Gelijke kansen en diversiteit

Umicore staat voor een inclusieve werkcultuur. Umicore waardeert en erkent dat elke mens uniek en waardevol is en dat zijn individuele vaardigheden alle respect verdienen. Umicore aanvaardt geen enkele vorm van pesterij of discriminatie op basis van geslacht, godsdienst, ras, nationale of etnische afkomst, culturele achtergrond, sociale groep, handicap, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd of politieke overtuiging.


Umicore verbindt zich tot gelijke arbeidskansen en zal alle medewerkers eerlijk behandelen. De medewerkers en business units van Umicore hanteren enkel verdienste, kwalificaties en andere beroepsgerelateerde criteria in alle personeelsbeslissingen zoals aanwerving, opleiding, vergoeding en promotie. Ze zullen zich ook inzetten voor ontwikkelingsprogramma’s en voor acties die de diversiteit aanmoedigen volgens het beginsel van de gelijke kansen.

Belangenconflict en integriteit

1. Fraude en belangenconflict
Als medewerker of vertegenwoordiger van Umicore probeert u geen voordelen te verkrijgen voor uzelf (of verwanten) die ongepast zijn of op de ene of de andere manier de belangen van Umicore schaden. De belangen van Umicore omvatten financiële resultaten, elementen in verband met milieu, gezondheid en veiligheid, beveiliging en commerciële en publieke reputatie.


U neemt niet deel aan of probeert niet bij te dragen tot beslissingen die op de ene of de andere manier aanleiding kunnen geven tot een effectief of als dusdanig ervaren belangenconflict. Dergelijke omstandigheden kunnen in deze aangelegenheid een persoonlijk – economisch of ander – belang zijn, rechtstreeks of door toedoen van een nauw verwante persoon.


Als u zich bewust bent van een mogelijk belangenconflict, dan moet u dit meteen aan uw hiërarchische chef of het Corporate Legal


Department melden. Belangenvermenging is niet altijd scherp omlijnd. Als u dus twijfelt, ga dan te rade bij uw chef(s) of bij het Corporate Legal Department.


Voor conflictgevoelige functies of verantwoordelijkheden moet elke unit of afdeling bepalen welke processen nodig zijn om eventuele belangenconflicten te kunnen identificeren.


2. Smeergeld, giften en gunsten
Om zaken te doen of in stand te houden of andere ongepaste voorrechten te verkrijgen of te behouden mag u geen ongepaste voordelen aanbieden, beloven of geven aan ambtenaren (of derden) met het doel een officiële daad te stellen of te vermijden in het kader van zijn/haar officieel ambt, los van het feit of dit voordeel rechtstreeks dan wel via toedoen van een tussenpersoon wordt aangeboden.


Giften of gunsten mogen enkel aan zakelijke partners worden geschonken of toegekend als ze bescheiden blijven, zowel in waarde als in frequentie, en als de tijd en plaats hiervoor verantwoord zijn. Dergelijke giften moeten passen in de lokaal aanvaarde zakenpraktijken, maar u kan uw zakenpartners geen geldelijke noch andere gunsten aanbieden die hun integriteit of onafhankelijkheid zouden aantasten of die indruk zouden wekken.


Als medewerker of vertegenwoordiger van Umicore mag u van zakelijke partners geen geldelijke of andere gunsten aanvaarden die uw integriteit of onafhankelijkheid kunnen aantasten of die indruk wekken. Giften en andere gunsten mogen enkel worden aanvaard indien zij bescheiden zijn, zowel in waarde als in frequentie, en verantwoord zijn in tijd en plaats.


Schenkt of biedt men u gunsten, of voelt u zich onder druk gezet om gunsten te verlenen die de welvoeglijkheid te buiten gaan, dan dient u dit onmiddellijk te melden aan uw hiërarchische overste of aan het Hoofd van het Corporate Legal Department.


3. Financiële belangen in andere ondernemingen
Als medewerker of vertegenwoordiger van Umicore moet u of uw onmiddellijke familie afzien van – rechtstreekse of onrechtstreekse – persoonlijke eigendomsbelangen als belegger, geldschieter, medewerker of andere dienstverlener in een andere onderneming omdat dit uw toewijding aan Umicore kan aantasten of lijkt aan te tasten. Vooraleer te beleggen in een met Umicore concurrerend bedrijf of een onderneming die zaken doet met Umicore (zoals leveranciers), moet u uw hiërarchische overste of het hoofd van het Corporate Legal Department raadplegen, tenzij het om minder dan één percent (1%) gaat van een beursgenoteerde vennootschap. Er dient in alle omstandigheden bijzondere aandacht te worden besteed aan mogelijke belangenconflicten, zoals eerder vermeld in punt 6.1 hierboven.


4. Activiteiten met een concurrent, leverancier of andere zakenpartner.
Vóór u deelneemt aan activiteiten die kunnen worden ervaren als bevorderend voor de belangen van concurrenten of leveranciers of andere zakelijke partners ten nadele van de belangen van Umicore, zoals zetelen in de Raad van Bestuur van een dergelijke onderneming, dient u uw hiërarchische overste of het hoofd van het Corporate Legal Department te raadplegen. U mag geen producten of diensten commercialiseren die concurreren met de zakelijke activiteiten of bredere belangen van Umicore.


5. Vertrouwelijke informatie
Informatie, intellectuele eigendom zoals copyrights, bedrijfsgeheimen, handelsmerken en innovatieve ideeën zijn kostbare activa voor Umicore. Deze immateriële activa moeten op passende wijze worden beheerd en beschermd. Het algemene beleid van Umicore op het stuk van openheid en transparantie, belet niet dat informatie die


van kapitaal belang is voor de zakelijke belangen van Umicore op passende wijze wordt beschermd.


Naast de algemene bedrijfskennis en algemene werkervaring, wordt de andere informatie die u verwerft in het kader van uw werkprestaties beschouwd als vertrouwelijk en dient als dusdanig te worden behandeld. Dit geldt in het bijzonder voor de regels tegen het onthullen of het gebruik van vertrouwelijke informatie waardoor uzelf of anderen voordeel kunnen halen.


6. Bescherming van activa en archief
Elke afzonderlijke medewerker en vertegenwoordiger van Umicore is verantwoordelijk voor de bescherming van activa en archief van


Umicore zelf, van de klanten en van de andere zakelijke partners. Dergelijke activa dient u met de passende zorg en het passende respect te gebruiken en te onderhouden, wars van verspilling en misbruik. Zonder toestemming is het gebruik van tijd, materialen, financiële activa of faciliteiten voor doeleinden die niet rechtstreeks verbonden zijn aan de activiteit van Umicore verboden.


Hetzelfde geldt voor het wegnemen of ontlenen van activa van Umicore zonder toelating.

Naleving

1. Naleving van wetten – algemeen
U leeft bij het uitvoeren van activiteiten in naam van Umicore alle geldende wetgeving en regelgeving na. U draagt niet bij of neemt niet deel aan schendingen van de wet door zakenpartners, ongeacht of deze schending al dan niet onwettig is voor Umicore dan wel voor uzelf. Het is uw verantwoordelijkheid om voldoende inzicht te verwerven in de geldende wetten en regels die van toepassing zijn op uw werk.


2. Antitrust en concurrentie
U leeft de geldende antitrustwetgeving en het mededingingsrecht na.


U vraagt advies bij het Corporate Legal Department in alle


gevallen waarbij Umicore, uzelf of iemand van uw ondergeschikten aan risico’s of antitrust wordt blootgesteld.


3. Handel met voorkennis
U ziet af van handel met voorkennis of van het verstrekken van advies met betrekking tot het verhandelen van aandelen van Umicore of elke andere beursgenoteerde onderneming op basis van niet-publieke informatie waarvan u kennis krijgt via uw werk voor Umicore. In deze context moeten alle medewerkers de Umicore Group policy betreffende handel met voorkennis en marktmanipulatie naleven.


4. Bijhouden van documenten
Umicore beoogt transparantie en nauwkeurigheid en leeft daarbij de vertrouwelijkheidsbeginselen na. Als medewerker of vertegenwoordiger van Umicore bent u verantwoordelijk voor het bijhouden van de noodzakelijke documenten voor de activiteiten van Umicore, de zakenrelaties en -transacties. Er mag geen enkele valse, misleidende of onechte ingave worden gedaan in de boeken of documenten van Umicore. Alle transacties moeten volledig en gedocumenteerd in de boekhouding van Umicore worden geregistreerd, overeenkomstig punt 5 hierna.


5. Accurate periodieke verslaggeving en andere openbare financiële communicatie
In het raam van de geldende wetgeving op effecten en beursgenoteerde bedrijven, is Umicore verplicht volledige, eerlijke, accurate en begrijpelijke informatie te verstrekken in haar periodieke financiële verslaggeving, in documenten die aan de toepasselijke regelgevende overheid worden voorgelegd en in andere openbare mededelingen. Van onze personeelsleden, meer bepaald onze senior executives en verantwoordelijken binnen de financiële diensten, verwachten we dat ze de grootste zorg besteden aan de voorbereiding van dergelijke documenten, en dat ze nauwlettend toezien op de volgende punten:


Naleving van de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen en het systeem van interne controles van Umicore zijn altijd vereist.
Alle boekhoudkundige documenten van Umicore moeten worden bijgehouden en gepresenteerd in overeenstemming met de wetgeving van de bevoegde overheden. Ze mogen geen valse of bewust misleidende informatie bevatten. Zij moeten voldoende gedetailleerd een correcte en accurate neerslag zijn van de activa, passiva, inkomsten en uitgaven van Umicore en van alle transacties of daaraan gekoppelde voorvallen die volwaardig en volledig moeten worden gedocumenteerd.
Behoudens toelating door de geldende wet- of regelgeving, mag geen enkele transactie bewust aan een verkeerde rekening, afdeling of boekhoudkundige periode worden gekoppeld en mogen geen niet-geregistreerde of officieuze activa en passiva worden bijgehouden.

Reacties op vragen naar inlichtingen van pers en derden

Het profiel van Umicore op de nationale en internationale markten wordt in grote mate beïnvloed door ons vermogen om op een coherente en professionele manier te communiceren met de buitenwereld, waaronder de media. Daarom hanteert Umicore de principes van openheid, eerlijkheid en reactiviteit in zijn relaties met betrokken externe partijen en met de maatschappij in het algemeen.


Om een gecoördineerde omgeving te garanderen aan externe partijen, moeten algemene vragen over Umicore of over haar personeel en vragen vanuit de media worden doorgestuurd naar de bevoegde communicatiediensten of verantwoordelijken. Vragen die een impact kunnen hebben op Umicore moeten aan Group Communications worden doorgegeven. Vragen uitgaande van financiële analisten of beleggers moeten worden doorgegeven aan Corporate Investor Relations.


En vragen vanwege externe advocaten moeten worden doorgegeven aan het Corporate Legal Department.

Niet rechtscheppend

Deze Gedragscode bundelt een aantal fundamentele principes, ­beleids­­vormen en procedures van Umicore waaraan alle medewerkers en vertegenwoordigers van Umicore zich moeten houden. De Gedragscode schept geen rechten voor klanten, leveranciers, concurrenten, aandeelhouders, andere personen of instellingen.

We use cookies on our website. To learn more about cookies, how we use them, and how to change your cookie settings, please read our Terms of Use and Privacy and Cookie Policy. By accepting, you consent to the Terms and the Policy.

ALWAYS ON
Necessary Cookies
Necessary Cookies are Cookies that are required for the Website to operate as intended by Umicore. Necessary Cookies do not identify you as an individual and, if you do not accept them, then some features of the Website may not function properly.
ON
OFF
Analytical Cookies
Analytical Cookies are Cookies that help Umicore improve the Website by collecting User Data. Analytical Cookies do not identify you as an individual and all User Data that is collected by Analytical Cookies is aggregated and anonymous.