Glossarium

Aangewend kapitaal

Totaal vermogen – reële waarde reserve + netto financiële schuld + voorzieningen voor personeelsvoordelen – uitgestelde belastingactiva en -passiva – IAS 39-effect.

Beurskapitalisatie

Slotkoers x totaal aantal uitstaande aandelen.

Ernstgraad van arbeidsongevallen

Aantal verletdagen door arbeids ongevallen per duizend werkuren. Ongevallen op de weg van en naar het werk worden niet meegerekend.

EBIT

Bedrijfsresultaat van integraal geconsolideerde ondernemingen (opbrengsten van andere financiële activa inbegrepen) + aandeel van de Groep in het nettoresultaat van de ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatie.

EPS

Winst per aandeel voor aandeelhouders.

Frequentiegraad van arbeidsongevallen

Aantal arbeidsongevallen met verlet per miljoen werkuren. Ongevallen op de weg van en naar het werk worden niet meegerekend.

Gemiddeld aangewend kapitaal

Voor een half jaar: gemiddelde van het aangewend kapitaal aan het begin en aan het einde van de periode; voor het volledige jaar: gemiddelde van de halfjaargemiddelden.

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen, basisberekening

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen, na verwateringseffect

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen + aantal mogelijke nieuwe aandelen die uitgegeven moeten worden in het kader van de bestaande aandelenoptieplannen x verwateringseffect van de aandelenoptieplannen.

Inkomsten (metaal niet inbegrepen)

Alle elementen van de inkomsten – de waarde van de aangekochte metalen.

Investeringen

Gekapitaliseerde investeringen in materiële en immateriële vaste activa, de gekapitaliseerde kosten voor Onderzoek & Ontwikkeling niet inbegrepen.

Netto financiële schuld

Financiële schulden op meer dan één jaar + financiële schulden op ten hoogste één jaar – kas en kasequivalenten.

Netto kasstromen vóór financiering

Netto operationele kasstromen + toename / afname van de investeringsthesaurie.

Niet-recurrente EBIT

Bevat niet-recurrente elementen met betrekking tot herstructureringsmaatregelen, waardeverminderingen van activa en andere opbrengsten of kosten resulterend uit feiten of transacties die duidelijk verschillen van de courante activiteiten van de onderneming. Waardeverminderingen op permanent vastgezette metaalvoorraden maken deel uit van de niet-recurrente EBIT van de business groups.

Onderzoek- & ontwikkelingsuitgaven

Bruto onderzoek- & ontwikkelingsuitgaven, gekapitaliseerde kosten inbegrepen.
Umicore heeft besloten om vanaf 2013 de ontvangen onderzoeksubsidies van derden af te trekken van haar gerapporteerde O&O-cijfers. Umicore heeft ook een aantal verdere aanpassingen gemaakt aan haar O&O-kosten op basis van de definities uit het internationaal erkende Frascati-handboek. Tevens worden de O&O-kosten van de verbonden bedrijven niet meer in de gerapporteerde O&O-cijfers opgenomen.

Recurrente EBIT

EBIT – niet-recurrente EBIT – IAS 39 effect.

Recurrente EBITDA

Recurrente EBIT + recurrente afschrijvingen van integraal geconsolideerde ondernemingen.

Recurrente effectieve belastingvoet

Recurrente effectieve belastingskost / recurrent resultaat voor belasting van de integraal geconsolideerde ondernemingen.

Recurrente operationele marge

Recurrente EBIT van integraal geconsolideerde ondernemingen / opbrengsten (metaal niet inbegrepen).

Recurrente winst per aandeel

Recurrent nettoresultaat, aandeel van de Groep / gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

Recurrente EBIT / gemiddeld aangewend kapitaal.

Schuldratio

Netto financiële schuld / (Netto financiële schuld + Eigen vermogen).

Uitstaande aandelen

Uitgegeven aandelen – eigen aandelen.

Winst per aandeel, basisberekening

Nettoresultaat, aandeel van de Groep / gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

Winst per aandeel, na verwateringseffect

Nettoresultaat, aandeel van de Groep / (gemiddeld aantal uitstaande aandelen + (aantal mogelijke nieuwe aandelen die uitgegeven moeten worden in het kader van de bestaande aandelenoptieplannen x verwateringseffect van de aandelenoptieplannen).

Bovenstaande financiële definities betreffen prestatie-indicatoren die niet gelinkt zijn met IFRS, behalve 'Winst per aandeel, basisberekening' en 'Winst per aandeel, na verwateringseffect'.