Overview on mining sites

French
English
German

Over de lange geschiedenis van Umicore kunnen we hele boeken schrijven. Zo gingen meerdere bedrijven aan Umicore vooraf, waarvan een aantal actief in de ontginning van zink en andere metalen. Halverwege de jaren 1990 startte Umicore met het afstoten van de haar nog resterende mijnrechten. Dit proces maakte deel uit van haar strategische heroriëntering naar de productie van materialen met een toegevoegde waarde en de recyclage.

De voorgangers van Umicore werkten binnen de grenzen van nationale mijnwetgevingen en volgens  de milieunormen geldig ten tijde waarin de mijnen actief waren. De sluiting van de mijnen, de afbraak van installaties en de teruggave van mijnconcessies aan de desbetreffende nationale overheden gebeurde steeds in samenwerking met de bevoegde instanties en lokale belanghebbenden. Hierbij werd rekening gehouden met de specifieke context van elke site. Daar waar de bevoegde overheden het nodig achtten, werden in nauw overleg met alle  belanghebbenden saneringsprojecten uitgevoerd om mogelijke risico’s te herleiden tot een aanvaardbaar niveau, zoals bepaald door de overheid.

Hieronder vindt u een overzicht van het voornaamste mijnerfgoed van Umicore:

 

Voormalige mijnsites in Frankrijk

De ondernemingen waarvan Umicore rechtsopvolger is exploiteerden al mijnen in Frankrijk vanaf halverwege de 19e eeuw. De laatste resterende mijnactiviteiten doofden uit op het einde van de jaren 1960 en het begin van de jaren 1970. Op de voormalige mijnsites, die allemaal in het zuiden van Frankrijk liggen, vonden in de jaren 1990 grootschalige rehabilitatiewerken plaats. Alle voormalige mijnconcessies in Frankrijk werden aan de staat teruggegeven. De laatste teruggave werd per ministerieel besluit bevestigd in 2005.

Statement of Umicore's position concerning the former mining sites at Saint-Félix-de-Pallières and Thoiras

 

Voormalige mijnsites in België

De mijnsites in België legden de grondvesten van onze oudste voorganger, Vieille Montagne. De gelijknamige mijnconcessie werd in 1805 door Napoleon toegekend; daarna volgden nog vijf bijkomende concessies, allemaal in het oosten van Wallonië. Aan de mijnactiviteiten in België kwam een einde in de jaren 1950. In nauw overleg met de bevoegde mijnoverheden vonden op alle sites uitgebreide rehabilitatiewerken  plaats. De zes concessies bevinden zich in verschillende fasen van teruggave aan de staat.

 

Voormalige mijnsites in Duitsland

De eerste concessies voor zink- en loodontginning in Duitsland werden halverwege de 19e eeuw verworven. De uitbating van de meeste concessies duurde tot het einde van de 19e of het begin van de 20e eeuw; een handvol mijnen bleef actief tot halverwege de 20e eeuw. De laatste actieve mijn werd gesloten in 1978. Umicore bezit nog enkele mijnconcessies in de nabijheid van Keulen en Koblenz.

Met de hulp van gespecialiseerde consultants vond een uitgebreide  risico-evaluatie plaats. Na overleg met de mijnoverheden werden werken aangevat om alle mogelijke risico’s die deze sites met zich brengen (bv. ten gevolge van grondverzakkingen) verder terug te dringen. De sites staan onder constant toezicht om er de veiligheid te verzekeren.

 

Voormalige mijnsites in Nederland

In 1899 zag de Société des Charbonnages réunis Laura & Vereeniging het levenslicht. De onderneming wijdde zich van 1905 tot 1974 aan mijnbouw, meer bepaald de concessies van Laura en Julia in Zuid-Limburg. De mijnrechten werden ondertussen teruggegeven aan de Nederlandse staat.

 

Voormalige mijnsites in de VS

In 1980 kocht Union Minière, de voorganger van Umicore, een verlaten zilver- en goudmijn in de Rocky Mountains in Colorado, VS. De daaropvolgende exploratieboringen bleven echter zonder succes, zodat de onderneming besliste verdere pogingen om de mijn te exploiteren te staken.

De saneringswerken startten in de jaren 1990 en bestonden onder meer uit  het afdekken en het integreren in het landschap van de hopen mijnafval en uit de bouw van een waterzuiveringsinstallatie die het zure water dat constant uit de mijn stroomt op te vangen en te zuiveren. De mijnsite ligt in een recreatief natuurgebied. Umicore staat nog altijd in voor het beheer van de site en doet al het nodige om aan de strenge milieuvereisten te voldoen.