Skip to main content Skip to primary navigation

Application of new corporate governance rules in Umicore

The Board of Directors of Umicore has reviewed the implications of the new Belgian Code on Companies and Associations (“CCA”) and the Belgian Code of Corporate Governance 2020 (“2020 Governance Code”).

Under the new CCA, Umicore’s current corporate governance model, where the Board has delegated certain management powers to an executive committee (pursuant  to Article 524bis of the previous Belgian companies code), is no longer available. Under the new rules, Umicore must chose to move either to a one-tier or to a two-tier governance model. The latter consists of a Supervisory Board, composed exclusively of non-executive directors and headed by a Chairman, and a Management Board, headed by the CEO. The tasks and responsibilities of both bodies are clearly spelled out in the new CCA.

After reviewing the characteristics of both governance models, the Board has come to the conclusion that the two-tier model is the most appropriate for Umicore going forward.

This proposed change will be submitted for approval to an Extraordinary General Meeting in the first half of 2020. At the same time, Umicore will submit a proposal for revision of its articles of association to bring them fully in line with the new CCA.

As part of the review, the Board has also decided that it will not propose a resolution seeking to give dual voting rights to registered shareholders holding their shares for a period of more than two years.

The 2020 Governance Code does not call for many changes in Umicore’s governance practice. The company will implement the 2020 Governance Code as of 2020 and will report on compliance against its provisions in the annual report. In terms of remuneration, the Directors are already partly paid in shares, as foreseen by the 2020 Governance Code. The Board, upon advice of the Remuneration Committee, will additionally set a minimum shareholding requirement for members of the executive management.

Thomas Leysen, Chairman of Umicore, commented: “The Umicore Board has carefully considered the new CCA and 2020 Governance Code. The most important impact of these is that our current governance model will no longer be available. After weighing all elements, we have decided to propose to the shareholders to move to a two-tier model. We feel that it reflects most closely the current modus operandi and that it gives great clarity to the roles of each body. We feel it will serve Umicore well as we pursue our development in the years ahead.”

Le Conseil d’administration d’Umicore a passé en revue les implications du nouveau Code belge des sociétés et des associations (« CSA ») et du Code belge de gouvernance d’entreprise 2020 (« Code de Gouvernance 2020 »).

Dans le cadre du nouveau CSA, le modèle actuel de gouvernance d’entreprise d’Umicore, dans lequel le conseil a délégué certains pouvoirs de gestion à un comité de direction (conformément à l’article 524bis du précédent Code des sociétés belges), n’est plus disponible. En vertu des nouvelles règles, Umicore devra opter pour un modèle de gouvernance moniste ou dualiste. Le modèle dualiste prévoit un Conseil de surveillance, composé exclusivement d’administrateurs non exécutifs et dirigé par un Président, et un Conseil de direction, dirigé par le CEO. Les tâches et les responsabilités des deux organes sont clairement énoncées dans le nouveau CSA.

Après avoir examiné les caractéristiques des deux modèles de gouvernance, le Conseil est arrivé à la conclusion que, pour l’avenir, le modèle dualiste sera le plus approprié pour Umicore.

Cette proposition de changement de modèle de gouvernance sera soumise à l’approbation d’une assemblée générale extraordinaire au premier semestre 2020. Umicore soumettra simultanément une proposition de révision de ses statuts afin de les mettre pleinement en conformité avec le nouveau CSA.

Dans le cadre de son examen des règles de gouvernance, le Conseil a également décidé de ne pas proposer de résolution visant à accorder des droits de vote double aux actionnaires nominatifs détenant leurs actions depuis au moins deux ans.

Le Code de Gouvernance 2020 ne devrait pas entraîner d’importantes modifications dans la pratique de gouvernance d’Umicore. La société mettra en œuvre le Code de Gouvernance 2020 à partir de 2020 et rendra compte de la conformité à ses dispositions dans son rapport annuel. Au niveau de la rémunération, les administrateurs sont déjà partiellement rémunérés en actions, comme le prévoit le Code de Gouvernance 2020. Le Conseil, sur avis du Comité de rémunération, fixera en outre une exigence en matière de détention d’un nombre minimum d’actions par les membres exécutifs.

Thomas Leysen, Président d’Umicore, a commenté : « Le Conseil d’Umicore a examiné attentivement le nouveau CSA et le Code de Gouvernance 2020. L’impact le plus important de ces Codes est que notre modèle de gouvernance actuel ne sera plus disponible. Après avoir pris en compte tous les éléments, nous avons décidé de proposer aux actionnaires d’opter pour un modèle de gouvernance dualiste. Nous pensons que ce modèle reflète le plus fidèlement la façon d’opérer actuelle d’Umicore et qu’il apporte une grande clarté aux rôles et responsabilités de chaque organe. Nous sommes convaincus qu’il s’avérera bénéfique à Umicore dans la perspective de la poursuite de son développement au cours des années à venir. »

  • Communiqué de presse

    14/10/2019

De raad van bestuur van Umicore heeft de implicaties van het nieuwe Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en de Belgische Corporate Governance Code 2020 (“Governance Code 2020”) beoordeeld. 

Onder het nieuwe WVV is Umicore's huidige corporate governance-model, waarbij de raad van bestuur bepaalde bestuursbevoegdheden heeft gedelegeerd aan een directiecomité (overeenkomstig artikel 524bis van het vorige Belgische Wetboek van vennootschappen), niet langer geldig. Volgens de nieuwe regels moet Umicore kiezen tussen een monistisch of duaal bestuursmodelDit laatste bestaat uit een raad van toezicht, uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders en geleid door een voorzitter, en een directieraad onder leiding van de CEO. De taken en verantwoordelijkheden van beide organen worden duidelijk uiteengezet in het nieuwe WVV. 

Na beoordeling van de kenmerken van beide bestuursmodellen is de raad van bestuur tot de conclusie gekomen dat het duaal bestuursmodel voor Umicore het meest geschikt is. 

Deze voorgestelde wijziging zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan een buitengewone algemene vergadering in de eerste helft van 2020. Tegelijkertijd zal Umicore een voorstel ter herziening van haar statuten indienen om deze volledig in overeenstemming te brengen met het nieuwe WVV. 

Als onderdeel van deze herziening heeft de raad van bestuur ook beslist dat hij geen voorstel zal indienen om dubbel stemrecht te verlenen aan aandeelhouders op naam die hun aandelen sinds meer dan twee jaar houden. 

De Governance Code 2020 zal weinig veranderingen in de bestuurspraktijk van Umicore vergenDe vennootschap zal de Governance Code 2020 vanaf 2020 invoeren en zal over de naleving van de bepalingen ervan in het jaarverslag rapporteren. Wat de vergoeding betreft, worden de bestuurders nu reeds gedeeltelijk in aandelen vergoedin lijn met de bepalingen van de Governance Code 2020. De raad van bestuur zal, op advies van het remuneratiecomité, bovendien een minimum aandelenparticipatie voor leden van het uitvoerend management vastleggen. 

Thomas Leysen, voorzitter van Umicore: De raad van bestuur van Umicore heeft het nieuwe WVV en de Governance Code 2020 zorgvuldig bestudeerd. De belangrijkste impact hiervan is dat ons huidige bestuursmodel niet langer geldig zal zijn. Na afweging van alle elementen hebben we beslist aan de aandeelhouders voor te stellen om naar een duaal bestuursmodel over te stappen. Wij zijn van mening dat dit de huidige manier van werken van Umicore het best weerspiegelt en dat het een grote helderheid brengt in de rol en verantwoordelijkheden van elk orgaan. We zijn er dan ook van overtuigd dat dit model Umicore zal helpen om zich verder te ontwikkelen de komende jaren.”