Skip to main content Skip to primary navigation

Blood lead levels reach lowest average ever in children near Umicore site in Hoboken

The Provincial Institute of Hygiene (PIH) today announced the results of its six-monthly measurements of lead in blood among children living near the Umicore site in Hoboken. The average blood lead level of the children in the Moretusburg and Hertogvelden neighborhoods fell sharply and reached its lowest ever measured value. 

The average value dropped this fall to 2.25 micrograms per deciliter (µg/dl) from 3.03 µg/dl in the spring of 2022. For the first time, no child had a lead value of more than 10 µg/dl. In spring 2022, a lead value above 10 µg/dl was measured in three children.

For the first time in its report, the PIH uses a reference value of 4 µg/dl, compared to the 5 µg/dl it used in past years' reports (see table at the bottom of the press release). Based on this new figure, the number of children with blood lead levels above 4 µg/dl dropped to 6.3% from 16.9% in the spring of 2022. Zone 1 in Moretusburg, right next to the site, remains the most vulnerable: 16.7% of children tested had lead-in-blood levels higher than 4 µg/dl. No comparative percentage is available from the previously published results.

"We are satisfied that blood lead levels in children living near our site continue to decline and this time reached their lowest level ever. We are committed in every way possible to minimize the impact of our activities. For quite some time we have been spending 25 million euros annually on environmental measures that prevent the spread of dust and further reduce emissions from our processes. To this end, we always use state-of-the-art techniques, but also develop our own innovations, which are becoming increasingly important as we reach the limits of what is technologically available and feasible today."

Johan Ramharter, director of Umicore's Hoboken site

"The children living closest to the site, in Zone 1, remain the most vulnerable. This is why putting a distance between the neighborhood and the site with the creation of a green zone is an important, structural and sustainable measure. We will of course remain alert and continue unabated with our improvement projects, since our goal is for every child in the neighborhood to have the lowest possible level. In this way, also after 135 years, we can coexist as a site with respect for the neighborhood," said Johan Ramharter.

The neighborhood nurse contacts the families of all the children tested and assists them with advice.

Efforts to further reduce lead-in-blood levels

The Umicore site in Hoboken is making continuous efforts to combat the blowing up and spreading of metal-containing dust and thereby further reducing lead-in-blood levels. Examples include the installation of windbreaks on the plant site and the construction of the green zone.

The future green zone will provide distance between the industrial site and the adjacent neighborhood. This area will be landscaped with trees after the controlled residential demolition and will be adjacent to a hectare of forest that Umicore planted on its site in the spring. To construct the green zone, Umicore has offered neighboring residents to buy their properties. Construction of the green zone will begin in spring 2023 and is expected to be completed in 2024.

Six-meter-high windbreaks are now in place around the site’s warehouses along the Scheldt River. In addition, wind screens are being placed along the river over a length of 220 meters and a height of six meters. The windbreaks reduce the wind force at the site and as a result, the blowing and spreading of dust on the site and in the neighborhood. The wind force is monitored using the wind barometer, which indicates whether some logistic activities should be postponed or stopped. Since the commissioning of the wind barometer in January 2021, operations have been adjusted 54 times.


Table lead-in blood measurements

The PIH voluntarily conducts lead-in-blood testing of children aged 1 to 12 years semi-annually in the Moretusburg and Hertogvelden neighborhoods. As a result, the composition and number of participating children varies each time. The number of participating children is decreasing partly due to the fact that quite a few families with young children have moved away after accepting Umicore's offer to buy their homes. Survey results are available on the PIH website (in Dutch)

Table data taken from the PIH's semi-annual lead-in blood surveys.

Lead in blood June 2021 December 2021  June 2022 December 2022 
Average µg/dl* 3.42 2.91 3.03 2.25
Nr of children in zone 1 living right next to the site with >5 µg/dl 18, out of which 4 >10 µg/dl 14, out of which 0 >10 µg/dl 5, out of which  2 >10 µg/dl 2 out of which 0
> 10 µg/dl
Nr of children with >5 µg/dl 44 27 19 NA**
Nr of children with >4 µg/dl NA** NA** NA** 8
Nr of children with >10 µg/dl 5 4 – of which 1 child with >20 µg/dl 3 0
Nr of tested children out of the number of children living in Moretusburg / Hertogvelden 261 out of 406 232 out of 361 177 out of 331 127 out of 270


*µg/dl = micrograms per deciliter of blood
**NA = not available

Lood-in-bloedwaarden bereiken laagste niveau ooit bij kinderen in de buurt van de Umicore site in Hoboken

Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) maakte vandaag de resultaten bekend van de halfjaarlijkse metingen van lood in bloed bij de kinderen die in de buurt van de Umicore site in Hoboken wonen. De gemiddelde loodwaarde van de kinderen in de wijken Moretusburg en Hertogvelden is sterk gedaald en heeft het laagst gemeten niveau ooit bereikt. 

De gemiddelde waarde daalde dit najaar naar 2,25 microgram per deciliter (µg/dl) van 3,03 µg/dl in het voorjaar van 2022. Voor het eerst werd bij geen enkel kind een loodwaarde van meer dan 10 µg/dl gemeten. In het voorjaar van 2022 werd er nog bij drie kinderen een loodwaarde boven 10 µg/dl gemeten.

Het PIH hanteert voor het eerst in haar verslag een vergelijkingswaarde van 4 µg/dl, ten opzichte van de 5 µg/dl die het in de verslagen van de afgelopen jaren gebruikte (zie tabel onderaan het persbericht). Gebaseerd op dit nieuwe gegeven, daalde het aantal kinderen met een lood-in-bloedwaarde boven 4 µg/dl naar 6,3% van 16.9% in het voorjaar van 2022. Zone 1 in Moretusburg, vlak naast de site, blijft het kwetsbaarst: 16,7% van de geteste kinderen had een lood-in-bloedwaarde van meer dan 4 µg/dl. Er is geen vergelijkend percentage ter beschikking ten opzichte van de vorige gepubliceerde resultaten.

“We zijn tevreden dat het lood-in-bloedgehalte van de kinderen die vlakbij onze site wonen, verder afneemt en deze keer het laagste niveau ooit heeft bereikt. We zetten ons op alle mogelijke manieren in om de gevolgen van onze activiteiten maximaal te beperken. Al geruime tijd besteden we jaarlijks 25 miljoen euro aan milieumaatregelen die de verspreiding van stof voorkomen en de uitstoot van onze processen verder verlagen. Hiervoor gebruiken we telkens de modernste technieken, maar ontwikkelen ook eigen innovaties die steeds belangrijker worden naarmate we op de grenzen stuiten van wat vandaag technologisch beschikbaar en haalbaar is.”

Johan Ramharter, directeur van de Umicore site in Hoboken

“De kinderen die dicht naast de site, in Zone 1 wonen, blijven het kwetsbaarst. Daarom is het creëren van afstand tussen de buurt en de site met de aanleg van een groene zone een belangrijke, structurele en duurzame maatregel. We blijven natuurlijk alert en gaan onverminderd door met de realisatie van verbeterprojecten, want het blijft ons doel dat elk kind in de buurt een zo laag mogelijke waarde heeft. Zo kunnen we ook na 135 jaar als site met respect voor de buurt naast elkaar bestaan,” zei Johan Ramharter.

De wijkverpleegster neemt contact op met de families van alle geteste kinderen en staat hen bij met advies.

Inzetten op verdere daling lood-in-bloedwaarden

De Umicore site in Hoboken spant zich verder in tegen het opwaaien en verspreiden van metaalhoudende stof en daarmee het verder verlagen van de lood-in-bloedwaarden. Voorbeelden hiervan zijn de plaatsing van windschermen op het fabrieksterrein en de aanleg van de groene zone.

De toekomstige groene zone zal de afstand tussen het fabrieksterrein en de aanpalende buurt vergroten. Dit gebied wordt na de gecontroleerde afbraak van de huizen met bomen aangeplant en zal grenzen aan een hectare bos dat Umicore in het voorjaar op haar site heeft aangeplant. Om de groene zone aan te kunnen leggen, heeft Umicore naburige bewoners aangeboden hun woningen te kopen. De aanleg van de groene zone gaat van start in het voorjaar van 2023 en wordt naar verwacht voltooid in 2024.

Inmiddels staan op het fabrieksterrein rond de opslagplaatsen langs de Schelde zes meter hoge windschermen. Bovendien worden er momenteel windschermen geplaatst langs de rivier, over een lengte van 220 meter en hoogte van zes meter. De windschermen verminderen de windkracht op de site en daarmee het opwaaien en verspreiden van stof op de site en in de buurt. De windkracht wordt bovendien opgevolgd met de windbarometer, die aangeeft of sommige logistieke activiteiten uitgesteld of stopgezet moeten worden. Sinds de ingebruikname van de windbarometer op de site in januari 2021 werden de activiteiten 54 aangepast aan de windsnelheid.


Tabel lood-in-bloedmetingen

Het PIH voert halfjaarlijks op vrijwillige basis het lood-in-bloedonderzoek bij kinderen van 1 tot 12 jaar uit in de wijken Moretusburg en Hertogvelden. Als gevolg hiervan varieert telkens de samenstelling en het aantal deelnemende  kinderen. Het aantal deelnemende kinderen neemt mede af als gevolg van het feit dat er heel wat gezinnen met jonge kinderen zijn verhuisd, nadat ze ingegaan zijn om het aanbod van Umicore om hun woning te kopen. De resultaten van het onderzoek zijn beschikbaar op de website van het PIH

Tabelgegevens afkomstig van de halfjaarlijkse lood-in-bloedonderzoeken van het PIH.

Lood in bloed Juni 2021 December 2021  Juni 2022 December 2022 
Gemiddeld µg/dl 3.42 2.91 3.03 2.25
Aantal kinderen in zone 1 direct naast de site >5 µg/dl 18, waarvan 4 >10 µg/dl 14, waarvan 0 >10 µg/dl 5, waarvan 2 >10 µg/dl 2 waarvan 0
> 10 µg/dl
Aantal kinderen >5 µg/dl 44 27 19 NB*
Aantal kinderen >4 µg/dl NB* NB* NB* 8*
Aantal kinderen >10 µg/dl 5 4 – waarvan 1 kind met >20 µg/dl 3 0
Aantal geteste kinderen van de kinderen die in Moretusburg / Hertogvelden wonen 261 van de 406 232 van de 361 177 van de 331 127 van de 270


*µg/dl = microgram per deciliter bloed 
*NB = niet beschikbaar

Media Relations

Caroline Jacobs

Caroline Jacobs

Media Relations Manager
T: +32 2 227 7129
Email