Skip to main content Skip to primary navigation

Average blood lead levels continue their decline near Umicore site in Hoboken

The Provincial Institute of Hygiene (PIH) today announced the results of its six-monthly measurements of lead in blood among children living near the Umicore site in Hoboken. The average blood lead level of the children in the Moretusburg and Hertogvelden neighborhoods continued to fall, after reaching its lowest-ever level in the previous measurement in autumn 2022.

The average lead-in-blood value of the 123 children who were tested fell to 2.07 micrograms per deciliter (µg/dl) in spring 2023, the best result ever, from 2.25 µg/dl in autumn 2022. In the autumn of 2022, no child had a lead level of more than 10 µg/dl. This spring, one child in the district did record such a value. In the most recent measurement, there are 10 children with a value above 4µg/dl. The district nurse will contact the families with children with lead-in blood values higher than 4µg/dl. In addition, families whose children have elevated values can call on Umicore to examine their homes for possible lead sources.

"These results are another milestone. We are pleased that our commitment and recurring annual investment of some €25 million in environmental measures to reduce dust spreading has translated into a further decrease in six-monthly lead-in-blood results."

Johan Ramharter, director of Umicore's Hoboken site

"The future green zone creates distance between the site and the adjacent neighborhood. This distance, the on-going departure of children from the zone closest to the site and the continuation of improvement measures at the site are expected to contribute to a further decrease in average lead-in-blood levels in the coming years. Also, as there will be no more children living right next to the site, it remains important for Umicore in Hoboken to monitor lead-in-blood levels. We, therefore, welcome the City of Antwerp's decision to expand the screening area from the autumn onwards, enabling the reliable analysis and comparison of data," said Johan Ramharter.


Continued investments to sustain falling lead-in-blood trend

The Umicore site in Hoboken has continued to take measures against the build-up and spread of metal-containing dust resulting from logistics and production activities at its plant site. For instance, the site recently completed the installation of windscreens 220 meters long and six meters high along the river Scheldt. In addition, the preparation of the green zone of about 5 hectares adjacent to the site has started. The first 17 houses, out of a total of 186, were demolished in May. Umicore acquired these houses in recent years and will vegetate the land to create distance between the site and the adjacent neighborhood. Lead-in-blood measurements on children aged 1-12 years in Zone 1 and 2, systematically show that children living closest to the factory site have higher values than those living further away. As expected, the remaining houses will be demolished as from autumn 2023 and the green zone will be fully landscaped during 2024, adjacent to one hectare of forest on the Umicore site.


Table lead-in blood measurements

The PIH voluntarily conducts lead-in-blood testing of children aged 1 to 12 years semi-annually in the Moretusburg and Hertogvelden neighborhoods. As a result, the composition and number of participating children varies each time. The number of participating children is decreasing partly due to the fact that quite a few families with young children have moved away after accepting Umicore's offer to buy their homes. Survey results are available on the PIH website.

Table data taken from the PIH's semi-annual lead-in blood surveys.

Lead in blood June 2021 December 2021 June 2022 December 2022 June 2023
Average µg/dl* 3.42 2.91 3.03 2.25 2.07
Nr of children with >4 µg/dl 78 47 30 8 10
Nr of children with >10 µg/dl 5 4 – of which 1 child with >20 µg/dl 3 0 1
Nr of tested children out of the number of children living in Moretusburg / Hertogvelden 261 out of 406 232 out of  361 177 out of  331  127 out of  270 123 out of  245

Gemiddelde lood-in-bloedwaarden dalen verder rond Umicore site in Hoboken


Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) maakte vandaag de resultaten bekend van de halfjaarlijkse metingen van lood in bloed bij de kinderen die dichtbij de Umicore site in Hoboken wonen. De gemiddelde loodwaarde van de kinderen in de wijken Moretusburg en Hertogvelden daalde verder, nadat bij de vorige meting in het najaar van 2022 het laagste niveau ooit werd bereikt. 

De gemiddelde lood-in-bloedwaarde van 123 geteste kinderen daalde in het voorjaar 2023 naar 2,07 microgram per deciliter (µg/dl), het beste resultaat ooit, van 2,25 µg/dl in het najaar van 2022. In het najaar van 2022 werd bij geen enkel kind een loodwaarde van meer dan 10 µg/dl gemeten. Dit voorjaar werd er bij één kind in de wijk wel een dergelijke waarde opgetekend. In de recentste meting zijn er 10 kinderen met een waarde boven 4µg/dl. De wijkverpleegster neemt contact op met de gezinnen met kinderen met een lood-in-bloedwaarde hoger dan 4µg/l. Daarnaast kunnen gezinnen wiens kinderen een verhoogde waarde hebben telkens een beroep doen op Umicore om hun woning te onderzoeken op mogelijke loodbronnen.

“Deze resultaten zijn opnieuw een mijlpaal. We zijn tevreden dat onze inzet en jaarlijkse investeringen van ongeveer 25 miljoen euro aan milieumaatregelen om de verspreiding van stof te beperken, vertaald is in een verdere daling van de halfjaarlijkse lood-in-bloedresultaten.”

Johan Ramharter, directeur van de site van Umicore in Hoboken

“De toekomstige groene zone creëert afstand tussen de site en de aanpalende buurt. Deze afstand, de verdere verhuizing van kinderen uit de zone die het dichtst aan de site grenst en het voorzetten van verbeteringsmaatregelen op de site, zullen de komende jaren naar verwacht bijdragen aan een verdere daling van de gemiddelde lood-in-bloedwaarden. Ook zullen er geen kinderen meer direct naast de site wonen, het blijft voor Umicore in Hoboken van belang om de lood-in-bloedwaarden op te volgen. We verwelkomen dan ook de beslissing van de Stad Antwerpen om het onderzoeksgebied vanaf het najaar uit te breiden waardoor een betrouwbare analyse en vergelijking van gegevens mogelijk is,” zei Johan Ramharter.


Blijvende investeringen om dalende lood-in-bloedtrend aan te houden 

De Umicore site in Hoboken heeft verdere maatregelen genomen tegen het opwaaien en verspreiden van metaalhoudendstof als gevolg van de logistieke en productie-activiteiten op haar fabrieksterrein. Zo heeft de site recent de plaatsing van windschermen van 220 meter lang en zes meter hoog langs de Schelde afgerond. Daarnaast is gestart met de voorbereiding van de groene zone van ongeveer 5 hectare naast de site. De eerste 17 huizen, van de in totaal 186 woningen, werden in mei afgebroken. Umicore heeft deze woningen in de afgelopen jaren aangekocht en zal het terrein aanplanten om zo afstand tussen het site en de aanpalende buurt te scheppen. De lood-in-bloedmetingen bij de kinderen van 1-12 jaar in Zone 1 en 2, tonen systematisch dat kinderen die het dichtstbij het fabrieksterrein wonen, hogere waarden hebben dan de kinderen die verder weg wonen. Naar verwacht, worden de resterende huizen vanaf het najaar van 2023 afgebroken en zal de groene zone in de loop van 2024 volledig aangelegd worden, grenzend aan één hectare bos op de site van Umicore.


Tabel lood-in-bloedmetingen

Het PIH voert halfjaarlijks op vrijwillige basis het lood-in-bloedonderzoek bij kinderen van 1 tot 12 jaar uit in de wijken Moretusburg en Hertogvelden. Als gevolg hiervan varieert telkens de samenstelling en het aantal deelnemende kinderen. Het aantal deelnemende kinderen neemt mede af als gevolg van het feit dat er heel wat gezinnen met jonge kinderen zijn verhuisd, nadat ze ingegaan zijn om het aanbod van Umicore om hun woning te kopen. De resultaten van het onderzoek zijn beschikbaar op de website van het PIH.

Tabelgegevens afkomstig van de halfjaarlijkse lood-in-bloedonderzoeken van het PIH. 

Lood in bloed 2021 juni 2021 december 2022 juni 2022 december 2023 juni
Gemiddeld µg/dl 3,42 2,91 3,03 2,25 2,07
Aantal kinderen 
>4 µg/dl
78 47 30 8 10
Aantal kinderen 
>10 µg/dl
5 4 – waarvan 1 kind met >20 µg/dl 3 0 1
# geteste kinderen die in Moretusburg / Hertogvelden wonen 261 van de 406 232 van de 361 177 van de 331  127 van de 270 123 van de 245

Media Relations

Marjolein Scheers

Marjolein Scheers

Director External Relations
T: +32 2 227 71 47
Email
Caroline Jacobs

Caroline Jacobs

Media Relations Manager
T: +32 2 227 7129
Email