Skip to main content Skip to primary navigation

Measurements of blood lead levels in children near Umicore site in Hoboken in line with previous measurements

The Provincial Institute of Hygiene (PIH) announced today the results of the six-monthly measurements of lead in blood of children living near the Umicore site in Hoboken*. The average test result of 3.03 micrograms per deciliter of blood (µg/dl) is comparable to 2.91 µg/dl in October.

The study, in which 177 children participated this time, also showed that the number of children with a blood lead value of above 5 µg/dl continued to fall to 12.4% from 13.3% at the previous measurement in the fall of 2021. The number of children with a lead value above 10 µg/dl further decreased to 3 from 4 at the previous measurement. Zone 1, right next to the site, remains the most vulnerable zone with about 28% of children having a blood lead value above 5 µg/dl. However, this is a decrease from about 30% in the fall. For more details, please see the table further below in this press release.


Additional efforts remain necessary

"These new results of blood lead values confirm the downward trend and show that our long-standing efforts and actions to reduce our emissions are paying off. Caring for our environment and for the children in our community is and will continue to be a top short- and long-term priority for our site. We, therefore, will remain alert, thoroughly analyze the results and continue to act with conviction to take additional measures to obtain an even more favorable evolution," said Johan Ramharter, Director of Umicore's Hoboken site.

The district nurse contacts the families of all tested children and assists them with advice.

Umicore is committed to improving its living together with the community and to reducing its impact on the environment. Since last year, for example, the site adjusts its logistic activities to the weather conditions: if the wind is too strong, we postpone or temporarily stop our dust-generating activities. We spray and clean even more intensively and use the very latest technology to monitor and adjust our emissions. In addition, the construction of a green zone will increase the distance between the residential properties and the factory. In the zone adjacent to the factory, 96% of families have indicated that they want to move. The creation of the green zone is planned for 2024. Meanwhile, a project to green the site itself has been completed, with 1 hectare of planting on the side of the residential area.


*Every six months, the PIH conducts lead-in blood tests on a voluntary basis for children aged 1 to 12 years from the Moretusburg and Hertogvelden neighborhoods.


Table blood lead measurements

Micrograms per deciliter of blood is abbreviated µg/dl

Lead in blood

2021 June

2021 December

2022 June

Average µg/dl 3.42 2.91 3.03

Nr of children in zone MO1 living right next to the site with >5 µg/dl

18, of whom 4 with >10 µg/dl 14, of whom 0 with >10 µg/dl 5, of whom 2 with >10 µg/dl
Nr of children with >5 µg/dl 44 27 19
Nr of children with >10 µg/dl 5 4 – of which 1 child with >20 µg/dl 3

Nr of tested children out of the nr of children living in Moretusburg / Hertogvelden

261 out of 406 232 out of 361 177 out of 331

Metingen lood-in-bloedwaarden bij kinderen rond Umicore-site in Hoboken in lijn met vorige metingen

Het Provinciaal instituut voor Hygiëne (PIH) maakte vandaag de resultaten bekend van de halfjaarlijkse metingen van lood in bloed bij de kinderen die vlak bij de site van Umicore in Hoboken wonen*. Het gemiddelde testresultaat van 3,03 microgram per deciliter bloed (µg/dl) is vergelijkbaar met 2,91 µg/dl in oktober.

Het onderzoek, waaraan dit keer 177 kinderen deelnamen, toonde ook dat het aantal kinderen met een lood-in-bloedwaarde boven 5 µg/dl verder daalde naar 12,4% van 13,3% bij de vorige meting in de herfst van 2021. Het aantal kinderen met een loodwaarde boven 10 µg/dl daalde verder naar 3 van 4 bij de vorige meting. Zone 1, vlak naast de site, blijft de meest kwetsbare zone met ongeveer 28% van de kinderen met een lood-in-bloedwaarde boven 5 µg/dl. Dit is echter een daling tegenover ongeveer 30% in het najaar. Zie ook de tabel onderaan het persbericht voor meer details.


Bijkomende inspanningen blijven nodig

Deze nieuwe resultaten van de lood-in-bloedwaarden bevestigen de neerwaartse trend en tonen dat onze jarenlange inzet en acties om onze emissies te beperken, lonen. De zorg voor onze omgeving en voor de kinderen in onze omgeving is en blijft voor onze site een topprioriteit voor de korte en lange termijn. We blijven dan ook alert, analyseren de resultaten grondig en zetten ons verder en met overtuiging in voor extra maatregelen om een nog gunstigere evolutie te bekomen,” zei Johan Ramharter, Directeur van de Umicore-site in Hoboken.

De wijkverpleegster neemt contact op met de families van alle geteste kinderen en staat hen bij met advies.

Umicore stelt alles in het werk om het samenleven met de buurt te verbeteren en de impact op de omgeving te verminderen. Sinds vorig jaar, bijvoorbeeld, stemt de site haar logistieke activiteiten op de weersomstandigheden af: bij te harde wind, stellen we onze activiteiten waarbij stof kan vrijkomen uit of leggen we ze tijdelijk stil. We sproeien en reinigen nog intensiever en gebruiken de allernieuwste technologie om onze uitstoot op te volgen en bij te sturen. Daarnaast zal de aanleg van een groene zone zorgen voor een grotere afstand tussen de woningen en de fabriek. In de zone vlak naast de fabriek hebben 96% families aangegeven te willen verhuizen. De aanplanting van de groene zone is voorzien voor 2024. Inmiddels is ook de vergroening op de site klaar, met 1 hectare beplanting aan de kant van de woonwijk.


*Elk half jaar voert het PIH op vrijwillige basis een lood-in-bloedonderzoek uit bij kinderen van 1 tot 12 jaar uit in de wijken Moretusburg en Hertogvelden.


Tabel lood-in-bloedmetingen

Microgram per deciliter bloed wordt afgekort met µg/dl.

Lood in bloed

2021 Juni

2021 December

2022 Juni

Gemiddeld µg/dl 3.42 2.91 3.03

Aantal kinderen in zone MO1 direct naast de site >5 µg/dl

18, waarvan 4 >10 µg/dl 14, waarvan 0 >10 µg/dl 5, waarvan 2 >10 µg/dl
Aantal kinderen >5 µg/dl 44 27 19
Aantal kinderen >10 µg/dl 5 4 – waarvan 1 kind met >20 µg/dl 3

Aantal geteste kinderen van de kinderen die in Moretusburg / Hertogvelden wonen

261 van de 406 232 van de 361 177 van de 331

Media Relations

Marjolein Scheers

Marjolein Scheers

Director External Relations
T: +32 2 227 71 47
Email
Caroline Jacobs

Caroline Jacobs

Media Relations Manager
T: +32 2 227 7129
Email

Investor Relations

Eva Behaeghe

Eva Behaeghe

Senior Investor Relations Manager
T: +32 2 227 70 68
Email
Adrien Raicher

Adrien Raicher

Investor Relations Manager
T: +32 2 227 74 34
Email