Skip to main content Skip to primary navigation

Extra lead-in-blood test in preschool children in wider vicinity of Umicore Hoboken confirms lower levels further away from site

The Provincial Institute for Hygiene (PIH) today announced the results of an additional lead-in-blood test it conducted among 291 toddlers in the wider vicinity of Umicore's Hoboken site. These toddlers live further away than the children from the adjacent Moretusburg and Hertogvelden neighborhoods whose blood the PIH tests every six months. The average measured lead-in-blood value in the preschoolers is 1.74 micrograms per deciliter (µg/dl) and is below the average of 2.36 µg/dl in the preschoolers who participated in the semi-annual lead-in-blood measurement last fall.

These results confirm the findings of the semi-annual, voluntary measurements of children ages 1-12 in Moretusburg and Hertogvelden, which each time show that average lead-in-blood levels are lower as children live farther from the site. Toddlers are also more sensitive to lead intake than older children, in part because of their frequent hand-mouth contact. With that, the results also underscore the importance of the future green zone that Umicore will create in 2024 to create distance between the site and the currently adjacent neighborhood.*

This additional study was commissioned by Umicore and the care and health agency Agentschap Zorg en Gezondheid. Together with a human biomonitoring survey to be conducted later this year among 200 14-15 year olds in the wider vicinity of the site, it is part of a broader effort to gain a thorough understanding, based on as much scientific data as possible, of the potential impact of industrial activities on the wider neighborhood. This allows Umicore to better target which prevention measures are most effective.

"We are pleased that the results of this additional study underpin the relationship between lead-in-blood levels and residential distance from the site. In addition, the study factors in the dust levels in the house and the age of the house. Overall, we again note that children who live close to the site are more exposed to metal emissions from windblown dust than children who live in the wider area and attend school there.

This reinforces our belief that it is essential to increase the distance between industry and the residential core, whereby we regard the green zone as a structural measure for even lower lead-in blood levels,"

Johan Ramharter, Director of Umicore's Hoboken site

"For some time now, we have been spending 25 million euros annually on environmental measures that successfully limit the spread of dust on the site and in the neighborhood and reduce emissions from our processes even further below standard. We remain committed to achieving the best possible outcome," said Johan Ramharter.

The additional survey of preschoolers was organized with the aim of responding to concerns raised by parents of children living outside Moretusburg-Hertogvelden and gaining a more comprehensive picture of the exposure of children outside this neighborhood.


Measurements and findings of the PIH

In the voluntary survey organized by the PIH, 291 preschool children participated. They live outside the district and attend school in Hof Ter Zande, De Regenboog, and De Pluim. Parents were asked to complete a questionnaire about the home situation, lifestyle, and behavior. The report points out that in addition to the distance from the factory site, other factors such as the location of the school and the amount of dust in the home determine lead-in blood levels. Along with the blood test result, parents will receive a leaflet with prevention tips if any of the children have lead levels above 2 µg/dl. Parents with questions can always contact the district worker.


Improvement measures*

The Hoboken site recycles precious metals and other valuable non-ferrous metals for reuse in automotive catalysts and rechargeable batteries for electric cars. Thanks to continuous improvement measures against the build-up and spread of dust containing lead particles, the lead-in-blood levels of children in the neighborhood are evolving favorably. Direct emissions from operations are systematically below the increasingly stringent standard.

The future green zone of about 5 hectares of forest will create a distance between the factory site and the adjacent neighborhood. The phased and controlled demolition of the sold houses will begin this year. The green zone is expected to be completed in 2024 and will be adjacent to 1 hectare of forest that Umicore created on its site in 2022.

Examples of recent measures include the installation of windbreaks both around the storage sites near the Scheldt, and along the river. In addition, for many years Umicore has been offering to conduct dust analyses of local residents planning to remodel their homes, and remove any dust before the work takes place.

Extra lood-in-bloedonderzoek bij kleuters in ruime omtrek van Umicore in Hoboken  bevestigt lagere waarden verder van de site

Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) maakte vandaag de resultaten bekend van een extra lood-in-bloedonderzoek dat het uitvoerde bij 291 kleuters in de wijdere omgeving van de site van Umicore in Hoboken. Deze kleuters wonen verder weg dan de kinderen uit de aangrenzende wijken Moretusburg en Hertogvelden wiens bloed het PIH elk half jaar test. De gemiddeld gemeten lood-in-bloedwaarde bij de kleuters bedraagt 1,74 microgram per deciliter (µg/dl) en ligt beneden het gemiddelde van 2.36 µg/dl bij de kleuters die deelnamen aan de halfjaarlijkse lood-in-bloedmeting van afgelopen najaar.

Deze resultaten bevestigen de bevindingen van de halfjaarlijkse, vrijwillige metingen bij kinderen van 1-12 jaar in Moretusburg en Hertogvelden, die telkens uitwijzen dat de gemiddelde lood-in-bloedwaarden lager liggen naarmate de kinderen verder van de site wonen. Kleuters zijn bovendien gevoeliger voor de opname van lood dan oudere kinderen, onder andere vanwege hun frequente hand-mond contact. Daarmee onderstrepen de resultaten ook het belang van de toekomstige groene zone die Umicore in 2024 zal aanleggen om afstand te scheppen tussen de site en de nu nog aanpalende buurt.*

Dit extra onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Umicore en het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG). Het kadert, samen met een humane biomonitoringsonderzoek later dit jaar onder 200 jongeren van 14-15 jaar in de wijdere omgeving van de site, in de wens om op basis van zo veel mogelijk wetenschappelijke gegevens een grondig onderbouwd inzicht te krijgen op de eventuele gevolgen van industriële activiteiten op de wijdere buurt. Op die manier kan Umicore doelgerichter bepalen welke preventiemaatregelen het meest efficiënt  zijn.

“We zijn tevreden dat de resultaten van dit extra onderzoek de relatie onderbouwen tussen de lood-in- bloedwaarden en de woonafstand van de site. Daarnaast brengt het onderzoek de hoeveelheid stof in huis en de ouderdom van de woning mee in rekening. Algemeen stellen we opnieuw vast dat kinderen die dicht bij de site wonen meer aan metaaluitstoot van opwaaiend stof worden blootgesteld dan kinderen die in de ruimere omgeving wonen en daar naar school gaan.

Dit sterkt ons in onze overtuiging dat het essentieel is om de afstand tussen industrie en de woonkern te vergroten, waarbij we de groene zone als een structurele maatregel zien voor nog lagere lood-in-bloedwaarden.” 

Johan Ramharter, Directeur van de Umicore site in Hoboken

“Al geruime tijd besteden we jaarlijks 25 miljoen euro aan milieumaatregelen die met succes de verspreiding van stof op de site en in de buurt beperken en de uitstoot van onze processen nog verder beneden de norm verlagen. We blijven ons inzetten voor het behalen van de best mogelijke uitkomst,” zei Johan Ramharter.

Het extra onderzoek bij de kleuters werd georganiseerd met als doel een antwoord te bieden op de ongerustheid die leeft bij ouders van kinderen die buiten Moretusburg-Hertogvelden wonen en een vollediger beeld te krijgen van de blootstelling van kinderen buiten deze wijk.


Metingen en bevindingen van het PIH

Aan het vrijwillige onderzoek, georganiseerd door het PIH, namen 291 kleuters deel. Ze wonen buiten de wijk en lopen school in Hof Ter Zande, De Regenboog en De Pluim. Aan ouders werd verzocht een vragenlijst in te vullen over de thuissituatie, levensstijl en gedrag. Het rapport wijst erop dat behalve de afstand van het fabrieksterrein, ook factoren zoals de locatie van de school en de hoeveelheid stof in huis bepalend zijn voor de lood-in-bloedwaarden. De ouders ontvangen samen met het resultaat van het bloedonderzoek een folder met preventietips indien één van de kinderen een loodgehalte boven de 2 µg/dl heeft. Ouders met vragen kunnen steeds terecht bij de wijkwerkster.


Verbeteringsmaatregelen*

De site in Hoboken recycleert edelmetalen en andere waardevolle non-ferro metalen onder andere voor hergebruik in autokatalysatoren en herlaadbare batterijen voor elektrische auto’s. Dankzij de voortdurende verbeteringsmaatregelen tegen het opwaaien en verspreiden van stof met daarin looddeeltjes, evolueren de lood-in-bloedwaarden bij de kinderen uit de buurt gunstig. De directe uitstoot van de activiteiten ligt systematisch onder de steeds verder verstrengde norm.

De toekomstige groene zone van ongeveer 5 hectare bos zal een afstand scheppen tussen het fabrieksterrein en de aanpalende buurt. Dit jaar begint de gefaseerde en gecontroleerde afbraak van de verkochte huizen. Naar verwacht wordt de groene zone voltooid in 2024 en zal grenzen aan 1 hectare bos dat Umicore in 2022 op haar site aanlegde.

Voorbeelden van recente maatregelen zijn de plaatsing van windschermen zowel rond de opslagplaatsen bij de Schelde, als langs de rivier. Daarnaast biedt Umicore al vele jaren aan om stofanalyses te doen bij buurtbewoners die van plan zijn hun woning te verbouwen, en eventueel stof te verwijderen voordat de werkzaamheden plaatsvinden.

Media Relations

Caroline Jacobs

Caroline Jacobs

Media Relations Manager
T: +32 2 227 7129
Email