Skip to main content Skip to primary navigation

Integrity line

Why report a concern at Umicore

Umicore strives to be a reliable organization now and in the future and expects all its employees, representatives and supervisory or management board members to maintain high standards in accordance with its Code of Conduct and the Umicore Way.

Nevertheless, all organizations face the risk of things going wrong from time to time or of unknowingly harboring illegal or unethical conduct. A culture of openness and accountability is essential in order to prevent such situations to occur and to address them when they occur.

Report an incident

You are invited to report concerns or complaints about Umicore's business approach using our grievance contact form. This contact form is intended for the reporting of concerns with regard to possible irregularities in financial, ethical or behavioral matters that infringe our code of conduct.

All complaints can be made anonymously, and will be handled confidentially. The reports will be disclosed internally only to employees on “need to know” - basis.

This specific channel is operated in a secure manner that ensures that the confidentiality of the identity of the reporting person and any third party mentioned in the report is protected, and prevents access thereto by non-authorized staff members. 

Get started

Call us

If you would prefer to speak to someone confidentially, call us and we will be happy to assist you. 

+32 (0)2 227 71 11


Ask a question

If you have an ethics or compliance question or an inquiry regarding a company policy, you can ask anonymously and confidentially within the contact form below under 'i have a question'.

Get started

Frequently Asked Questions

Anything that one may have reasonable grounds to suspect, in relation to Umicore, to constitute misconduct wrongdoings, including breaches of legal and regulatory provisions. Some examples are:

 • Product safety and compliance 
 • Protection of the environment and public health 
 • Protection of privacy and personal data
 • Financial services, products and markets and prevention of money laundering and terrorist financing
 • Unfair treatments, discrimination, harassment, infringements of the Code of Conduct
 • Child or forced labour issues
 • Corruption and bribery
 • Anti-competitive practices
 • Information security concerns
 • Issues related to mineral extraction, trade, handling and export in a conflict-affected and high-risk area. 

Anyone can contact us to report an incident. We value all feedback in order to continuously improve Umicore's transparency.

Robust whistleblowing system allows for transparency in our company. It develops effective, accountable and transparent functioning, promotes the rule of law and incorporates Umicore’s values.

The reporting person receives an automatic acknowledgment of the receipt of the notification if an e-mail address has been provided in the contact form.

After receipt of the notification, a diligent follow-up is executed by the designated department. A reasonable timeframe is foreseen to provide feedback, not exceeding three months from the acknowledgment of receipt.

Umicore has zero tolerance for retaliation acts. 

All forms of retaliations will be prohibited, including threats or attempts of retaliation. This covers, among others, suspension, lay-off or dismissal, demotion, transfer of duties, negative performance assessment or disciplinary measures. 

The specific channel “report an incident” is operated in a secure manner that ensures that the confidentiality of the identity of the reporting person and any third party mentioned in the report is protected, and prevents access thereto by non-authorized staff members. 

Moreover, all complaints can be made anonymously, and will be handled confidentially. The reports will be disclosed internally only to employees on “need to know” - basis.

At Umicore, we ensure full protection for victims. All forms of retaliation are strictly prohibited.
If necessary, victims will receive legal protection.

A reasonable timeframe is foreseen to provide feedback, not exceeding three months from the acknowledgment of receipt.

Yes, whistleblowers are free to report internally and/or externally. However, reporting externally is to be understood as reporting to public authorities (official bodies designated by the countries, such as the Police).

A question about compliance ? An incident to report ?

Waarom een bezorgdheid melden bij Umicore ?

Umicore streeft ernaar een betrouwbare organisatie te zijn, nu en in de toekomst, en verwacht van al haar medewerkers, vertegenwoordigers en leden van de raad van toezicht of van de raad van bestuur dat ze hoge normen aanhouden in overeenstemming met haar gedragscode en de Umicore Way.

Toch lopen alle organisaties het risico dat er van tijd tot tijd dingen fout gaan of dat ze onbewust illegaal of onethisch gedrag herbergen. Een cultuur van openheid en verantwoordelijkheid is essentieel om dergelijke situaties te voorkomen en ze aan te pakken als ze zich voordoen.

Een incident melden

U wordt uitgenodigd om uw bezorgdheid of klachten over de zakelijke aanpak van Umicore te melden via ons klachtencontactformulier. Dit contactformulier is bedoeld voor het melden van bezorgdheden over mogelijke onregelmatigheden op financieel, ethisch of gedragsvlak die een inbreuk vormen op onze Gedragscode.

Alle klachten kunnen anoniem worden ingediend en worden vertrouwelijk behandeld. De rapporten worden alleen intern bekend gemaakt aan werknemers op basis van "need to know".

Dit specifieke kanaal wordt op een veilige manier gebruikt, zodat de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder en eventuele derden die in de melding worden genoemd, wordt beschermd en toegang door onbevoegde personeelsleden wordt voorkomen.

Aan de slag

Bel ons

Als u liever vertrouwelijk met iemand spreekt, bel ons en we helpen u graag verder.

+32 (0)2 227 71 11


Stel een vraag

Als u een vraag hebt over ethiek of naleving van regels of een vraag over een bedrijfsbeleid, kan u deze anoniem en vertrouwelijk stellen via het contactformulier hieronder onder 'Ik heb een vraag'.

Aan de slag

Frequently Asked Questions

Alles wat men redelijkerwijs kan vermoeden, in verband met Umicore, een wangedrag te zijn, met inbegrip van inbreuken op wettelijke en reglementaire bepalingen. Enkele voorbeelden:

 • Productveiligheid en naleving
 • Bescherming van het milieu en de volksgezondheid
 • Bescherming van privacy en persoonlijke gegevens
 • Financiële diensten, producten en markten en preventie van witwassen en financiering van terrorisme
 • Oneerlijke behandeling, discriminatie, intimidatie, overtreding van de Gedragscode
 • Problemen met kinderarbeid of dwangarbeid
 • Corruptie en omkoping
 • Concurrentiebeperkende praktijken
 • Bezorgdheid over informatiebeveiliging
 • Vraagstukken met betrekking tot de winning, handel, verwerking en export van mineralen in een conflictgebied met een hoog risico. 

Iedereen kan contact met ons opnemen om een incident te melden. We waarderen alle feedback om de transparantie van Umicore voortdurend te verbeteren.

Een robuust klokkenluiderssysteem zorgt voor transparantie in ons bedrijf. Het ontwikkelt een doeltreffende, verantwoordelijke en transparante werking, bevordert de rechtszekerheid en incorporeert de waarden van Umicore.

De melder ontvangt automatisch een bevestiging van de ontvangst van de melding als een e-mailadres is opgegeven in het contactformulier.

Na ontvangst van de melding, voert de aangewezen afdeling een zorgvuldige opvolging uit. Er is een redelijke termijn voorzien voor het geven van feedback, die niet langer mag zijn dan drie maanden vanaf de ontvangstbevestiging.

Umicore hanteert een nultolerantie voor vergeldingsacties. 

Alle vormen van vergelding zijn verboden, inclusief bedreigingen of pogingen tot vergelding. Dit omvat onder andere schorsing, ontslag, demotie, overplaatsing van taken, negatieve prestatiebeoordeling of disciplinaire maatregelen.

Het specifieke kanaal "meld een incident" wordt op een veilige manier gebruikt, zodat de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder en eventuele derden die in de melding worden genoemd, wordt beschermd en toegang door niet-geautoriseerde personeelsleden wordt voorkomen. 

Bovendien kunnen alle klachten anoniem worden ingediend en worden ze vertrouwelijk behandeld. De rapporten worden alleen intern bekend gemaakt aan werknemers op een "need to know"-basis.

Bij Umicore garanderen we volledige bescherming voor slachtoffers. Alle vormen van vergelding zijn strikt verboden.
 Indien nodig krijgen slachtoffers juridische bescherming.

Er is een redelijke termijn voorzien voor het geven van feedback, die niet langer mag zijn dan drie maanden vanaf de ontvangstbevestiging.

Ja, klokkenluiders zijn vrij om intern en/of extern te rapporteren. Onder extern melden wordt echter verstaan het melden aan overheidsinstanties (officiële instanties die door de landen zijn aangewezen, zoals de politie).

Een vraag over naleving? Wilt u een incident melden?

Pourquoi signaler un problème chez Umicore ?

Umicore s'efforce d'être une organisation fiable aujourd'hui et à l'avenir, et attend de tous ses employés, représentants et membres du conseil de surveillance ou de gestion, qu'ils maintiennent des normes élevées conformément à son Code de conduite et à l'Umicore Way.

Néanmoins, toutes les organisations sont confrontées au risque que les choses tournent mal de temps à autre ou qu'elles abritent à leur insu un comportement illégal ou contraire à l'éthique. Une culture d'ouverture et de responsabilité est essentielle pour prévenir de telles situations et y remédier lorsqu'elles se produisent.

Signaler un incident

Nous vous invitons à nous faire part de vos préoccupations ou de vos plaintes concernant l'approche commerciale d'Umicore en utilisant notre formulaire de contact. Ce formulaire de contact est destiné à signaler les préoccupations relatives à d'éventuelles irrégularités en matière financière, éthique ou comportementale qui enfreignent notre code de conduite.

Tous les signalements peuvent être déposés de manière anonyme et seront traités de manière confidentielle. Les informations ne seront divulguées en interne qu'aux employés ayant besoin d’en connaître.

Ce canal de signalement est géré de manière sécurisée afin de garantir la confidentialité de l'identité de l’auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement, et d'empêcher les membres du personnel non autorisés d'y accéder.

Commencer

Appelez-nous

Si vous préférez parler à quelqu'un en toute confidentialité, appelez-nous et nous serons heureux de vous aider.

+32 (0)2 227 71 11


Poser une question

Si vous avez une question relative à l'éthique ou à la conformité ou avez une demande concernant une politique de l'entreprise, vous pouvez la poser de manière confidentielle en utilisant le formulaire de contact ci-dessous, sous la rubrique "J'ai une question".

Commencer

Foire aux Questions

Tout ce que l'on peut raisonnablement soupçonner, en relation avec Umicore, de constituer un acte répréhensible, y compris des infractions aux dispositions légales et réglementaires. Ci-dessous quelques exemples:

 • Sécurité et conformité des produits
 • Protection de l'environnement et de la santé publique
 • Protection de la vie privée et des données à caractère personnel
 • Services, produits et marchés financiers, et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
 • Traitements injustes, discrimination, harcèlement, infractions au code de conduite
 • Questions relatives au travail des enfants ou au travail forcé
 • Corruption et pots-de-vin
 • Pratiques anticoncurrentielles
 • Préoccupations en matière de sécurité de l'information
 • Questions liées à l'extraction, au commerce, à la manutention et à l'exportation des minerais dans une région touchée par un conflit et à haut risque. 

Toute personne peut nous contacter pour signaler un incident. Nous apprécions tous les retours d'information afin d'améliorer en permanence la transparence chez Umicore.

Un solide système de signalement permet d'assurer la transparence au sein de notre entreprise. Il développe un fonctionnement efficace, responsable et transparent, promeut l'état de droit et intègre les valeurs d'Umicore.

L’auteur du signalement reçoit un accusé de réception automatique du signalement si une adresse électronique a été fournie dans le formulaire de contact.

Après réception du signalement, un suivi diligent est effectué par le service désigné. Un délai raisonnable est prévu pour fournir un retour d'information, n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception.

Umicore ne tolère pas les actes de représailles. 

Toutes les formes de représailles sont interdites, y compris les menaces ou tentatives de représailles. Cela couvre, entre autres, la suspension, la mise à pied ou le licenciement, la rétrogradation, le transfert de fonctions, l'évaluation négative des performances ou les mesures disciplinaires.

Le canal de signalement est géré de manière sécurisée afin de garantir la confidentialité de l'identité de l’auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement, et d'empêcher les membres du personnel non autorisés d'y accéder. 

En outre, tous les signalements peuvent être déposés de manière anonyme et seront traités de manière confidentielle. Les informations ne seront divulguées en interne qu'aux employés ayant besoin d’en connaître.

Chez Umicore, nous assurons une protection totale aux victimes. Toutes les formes de représailles sont strictement interdites.
Si nécessaire, les victimes peuvent bénéficier d'une protection juridique.

Un délai raisonnable est prévu pour fournir un retour d'information, n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception.

Oui, les auteurs de signalement sont libres de faire un signalement en interne et/ou en externe. Toutefois, par signalement externe, il faut entendre signalement aux autorités publiques (organismes officiels désignés par chaque pays, tels que la police).

Une question sur la conformité ? Un incident à signaler ?

Warum ein Anliegen bei Umicore melden?

Umicore ist bestrebt, jetzt und in Zukunft ein zuverlässiges Unternehmen zu sein und erwartet von all seinen Mitarbeitern, Vertretern und Aufsichtsrats- oder Vorstandsmitgliedern, dass sie hohe Standards in Übereinstimmung mit dem verhaltenskodex und dem Umicore Way.

Dennoch sind alle Organisationen dem Risiko ausgesetzt, dass von Zeit zu Zeit Dinge schief gehen oder dass sie unwissentlich illegales oder unethisches Verhalten an den Tag legen. Eine Kultur der Offenheit und Verantwortlichkeit ist unerlässlich, um solche Situationen zu verhindern und sie zu bewältigen, wenn sie auftreten.

Einen Vorfall melden

Sie sind eingeladen, Bedenken oder Beschwerden über das Geschäftsgebaren von Umicore über unser Beschwerdeformular zu melden. Dieses Kontaktformular ist für die Meldung von Bedenken im Hinblick auf mögliche Unregelmäßigkeiten in finanziellen, ethischen oder verhaltensbezogenen Angelegenheiten gedacht, die gegen unseren Verhaltenskodex verstoßen.

Alle Beschwerden können anonym eingereicht werden und werden vertraulich behandelt. Die Berichte werden intern nur an Mitarbeiter weitergegeben, die davon Kenntnis haben müssen.

Dieser spezielle Kanal ist so gesichert, dass die Vertraulichkeit der Identität der meldenden Person und der in der Meldung erwähnten Dritten gewahrt bleibt und der Zugriff durch nicht autorisierte Mitarbeiter verhindert wird.

Los geht's

Rufen Sie uns an

Wenn Sie lieber vertraulich mit jemandem sprechen möchten, rufen Sie uns an und wir helfen Ihnen gerne weiter.

+32 (0)2 227 71 11


Eine Frage stellen

Wenn Sie eine Frage zur Ethik oder zur Einhaltung von Vorschriften oder eine Anfrage zu einer Unternehmensrichtlinie haben, können Sie diese anonym und vertraulich über das unten stehende Kontaktformular unter "Ich habe eine Frage" stellen.

Los geht's

Frequently Asked Questions

Alles, was in Bezug auf Umicore den begründeten Verdacht erweckt, dass es sich um Fehlverhalten handelt, einschließlich Verstöße gegen Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Einige Beispiele:

 • Produktsicherheit und Konformität
 • Schutz der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit
 • Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten
 • Finanzdienstleistungen, -produkte und -märkte sowie Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
 • Unfaire Behandlung, Diskriminierung, Belästigung, Verstöße gegen den Verhaltenskodex
 • Kinder- oder Zwangsarbeit
 • Korruption und Bestechung
 • Wettbewerbswidrige Praktiken
 • Bedenken hinsichtlich der Informationssicherheit
 • Fragen im Zusammenhang mit der Gewinnung, dem Handel, der Handhabung und der Ausfuhr von Mineralien in einem konfliktbetroffenen und risikoreichen Gebiet 

Jeder kann sich an uns wenden, um einen Vorfall zu melden. Wir schätzen jedes Feedback, um die Transparenz von Umicore kontinuierlich zu verbessern.

Ein solides System zur Meldung von Missständen sorgt für Transparenz in unserem Unternehmen. Es entwickelt eine effektive, rechenschaftspflichtige und transparente Arbeitsweise, fördert die Rechtsstaatlichkeit und berücksichtigt die Werte von Umicore.

Die meldende Person erhält eine automatische Empfangsbestätigung der Meldung, wenn im Kontaktformular eine E-Mail-Adresse angegeben wurde.

Nach Erhalt der Meldung wird von der benannten Dienststelle ein sorgfältiges Follow-up durchgeführt. Für die Rückmeldung ist ein angemessener Zeitrahmen vorgesehen, der drei Monate ab der Empfangsbestätigung nicht überschreiten sollte.

Umicore toleriert keine Vergeltungsmaßnahmen. 

Alle Formen von Vergeltungsmaßnahmen, einschließlich der Androhung oder des Versuchs von Vergeltungsmaßnahmen, sind verboten. Dies gilt unter anderem für Suspendierung, Entlassung, Degradierung, Versetzung, negative Leistungsbeurteilung oder Disziplinarmaßnahmen.

Der spezielle Kanal "Meldung eines Vorfalls" wird auf eine sichere Art und Weise betrieben, die gewährleistet, dass die Vertraulichkeit der Identität der meldenden Person und aller in der Meldung erwähnten Dritten gewahrt bleibt und der Zugriff darauf durch nicht autorisierte Mitarbeiter verhindert wird. 

Außerdem können alle Beschwerden anonym eingereicht werden und werden vertraulich behandelt. Die Berichte werden intern nur an Mitarbeiter weitergegeben, die davon Kenntnis haben müssen.

Bei Umicore gewährleisten wir einen umfassenden Schutz der Opfer. Alle Formen von Vergeltungsmaßnahmen sind strengstens verboten. Falls erforderlich, erhalten die Opfer Rechtsschutz.

Für die Rückmeldung ist ein angemessener Zeitrahmen vorgesehen, der drei Monate ab der Empfangsbestätigung nicht überschreiten sollte.

Ja, Whistleblowern steht es frei, intern und/oder extern zu berichten. Unter einer externen Meldung ist jedoch eine Meldung an öffentliche Behörden (von den Ländern benannte offizielle Stellen, wie z. B. die Polizei) zu verstehen.

Eine Frage zur Einhaltung der Vorschriften? Ein Vorfall zu melden?

Miksi ilmoittaa huolenaiheesta Umicorella?

Umicore pyrkii olemaan luotettava organisaatio nyt ja tulevaisuudessa, ja se odottaa kaikkien työntekijöidensä, edustajiensa ja hallinto- tai johtoryhmänsä jäsentensä pitävän yllä korkeita normeja käytännesääntöjen ja Umicore Wayn mukaisesti.

Kaikissa organisaatioissa on kuitenkin riski, että asiat menevät ajoittain pieleen tai että ne epähuomiossa ovatkin laitonta tai epäeettistä toimintaa. Avoimuuden ja vastuullisuuden kulttuuri on olennaisen tärkeää, jotta voidaan estää tällaisten tilanteiden syntyminen ja puuttua niihin silloin, kun niitä esiintyy.

Ilmoita tapahtumasta

Sinua pyydetään ilmoittamaan Umicoren liiketoimintaa koskevista huolenaiheista tai valituksista käyttämällä Integrity Line -lomakettamme. Tämä yhteydenottolomake on tarkoitettu sellaisten huolenaiheiden ilmoittamiseen, jotka liittyvät mahdollisiin taloudellisiin, eettisiin tai käyttäytymiseen liittyviin väärinkäytöksiin, jotka rikkovat käytännesääntöjämme.

Kaikki valitukset voidaan tehdä nimettöminä, ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Raportit luovutetaan sisäisesti vain työntekijöille, joiden on tiedettävä asiasta.

Tätä erityistä kanavaa käytetään turvallisella tavalla, jolla varmistetaan, että ilmoittajan ja kaikkien ilmoituksessa mainittujen kolmansien osapuolten henkilöllisyyden luottamuksellisuus on suojattu ja että henkilökunta, jolla ei ole siihen lupaa, ei pääse siihen käsiksi.

Aloita

Soita meille

Jos haluat puhua luottamuksellisesti, soita meille, niin autamme sinua mielellämme. 

+32 (0)2 227 71 11


Kysy

Jos sinulla on eettisiä tai sääntöjen noudattamista koskevia kysymyksiä tai jos sinulla on kysyttävää yrityksen toimintaperiaatteista, voit tiedustella niitä nimettömänä ja luottamuksellisesti alla olevalla yhteydenottolomakkeella kohdassa "Minulla on kysymys".

Aloita

Frequently Asked Questions

Kaikki se, mitä voidaan perustellusti epäillä Umicoreen liittyväksi väärinkäytökseksi, mukaan lukien lakien ja asetusten rikkominen. Joitakin esimerkkejä:

 • Tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • Ympäristön ja kansanterveyden suojelu
 • Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja
 • Rahoituspalvelut, -tuotteet ja -markkinat sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen.
 • Epäoikeudenmukainen kohtelu, syrjintä, häirintä, käytännesääntöjen rikkominen.
 • Lapsi- tai pakkotyöhön liittyvät kysymykset
 • Korruptio ja lahjonta
 • Kilpailunvastaiset käytännöt
 • Tietoturvaan liittyvät huolenaiheet
 • Mineraalien louhintaan, kauppaan, käsittelyyn ja vientiin liittyvät kysymykset konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla. 

Kuka tahansa voi ottaa meihin yhteyttä ilmoittaakseen tapauksesta. Arvostamme kaikkea palautetta, jotta voimme jatkuvasti parantaa Umicoren avoimuutta.

Vankka ilmoitusjärjestelmä mahdollistaa avoimuuden yrityksessämme. Se kehittää tehokasta, vastuullista ja avointa toimintaa, edistää oikeusvaltioperiaatetta ja sisällyttää Umicoren arvot.

Ilmoituksen tekijä saa automaattisen vahvistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta, jos hän on antanut sähköpostiosoitteensa yhteydenottolomakkeessa.

Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen nimetty yksikkö suorittaa huolellisen seurannan. Palautteen antamiselle on varattu kohtuullinen aika, joka ei saa ylittää kolmea kuukautta vastaanottoilmoituksesta.

Umicore ei hyväksy kostotoimia. 

Kaikenlaiset kostotoimet on kielletty, mukaan lukien uhkaukset tai kostoyritykset. Tämä koskee muun muassa virantoimituksesta pidättämistä, lomauttamista tai irtisanomista, alentamista, tehtävien siirtämistä, kielteistä suoritusarviointia tai kurinpitotoimenpiteitä.

Integrity Line, "Ilmoita huolenaiheesta", käytetään turvallisella tavalla, jolla varmistetaan, että ilmoittavan henkilön ja ilmoituksessa mainittujen kolmansien osapuolten henkilöllisyyden luottamuksellisuus on suojattu ja estetään muiden kuin valtuutettujen henkilöstön jäsenten pääsy siihen. 

Lisäksi kaikki ilmoitukset/valitukset voidaan tehdä nimettöminä, ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Raportit luovutetaan sisäisesti vain työntekijöille, joiden on tiedettävä asiasta.

Umicorella varmistamme uhrien täyden suojan. Kaikki kostotoimet ovat ehdottomasti kiellettyjä.
Tarvittaessa uhrit saavat oikeussuojaa.

Palautteen antamiselle on varattu kohtuullinen aika, joka ei saa ylittää kolmea kuukautta vastaanottovahvistuksen antamisesta.

Kyllä, ilmiantajat voivat tehdä sisäisen ja/tai ulkoisen ilmoituksen. Ulkoisella raportoinnilla tarkoitetaan kuitenkin raportointia viranomaisille (valtioiden nimeämille virallisille tahoille, kuten poliisille).

Kysymys vaatimustenmukaisuudesta ? Ilmoitettava tapaus ?

Dlaczego warto zgłaszać wątpliwości w Umicore

Umicore dąży do tego, aby być wiarygodną organizacją teraz i w przyszłości. W związku z tym oczekuje od wszystkich swoich pracowników, przedstawicieli i członków rady nadzorczej oraz zarządu, utrzymywania wysokich standardów zgodnie z Kodeksem postępowania i Umicore Way.

Niemniej jednak, wszystkie organizacje są narażone na ryzyko, że od czasu do czasu coś pójdzie nie tak, lub że nieświadomie dopuszczą się nielegalnych lub nieetycznych zachowań. Kultura otwartości i odpowiedzialności jest niezbędna, aby zapobiegać takim sytuacjom i radzić sobie z nimi, gdy się pojawią.

Zgłoś incydent

Zachęcamy do zgłaszania wątpliwości lub skarg dotyczących podejścia biznesowego w Umicore za pomocą naszego formularza kontaktowego. Ten formularz kontaktowy służy do zgłaszania obaw dotyczących możliwych nieprawidłowości w kwestiach finansowych, etycznych lub innych zachowań, które mogą naruszać Nasz kodeks postępowania.

Wszystkie skargi mogą być składane anonimowo i będą traktowane jako poufne. Raporty będą ujawniane wewnętrznie tylko zaangażowanym osobom na zasadzie "wiedzy koniecznej".

Ten konkretny kanał komunikacyjny obsługiwany jest w bezpieczny sposób, który zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby zgłaszającej i każdej strony trzeciej wymienionej w raporcie . Dodatkowo, uniemożliwia on dostęp do wszelkich danych osobom nieupoważnionym.

Rozpocznij

Zadzwoń do nas

Jeśli wolisz porozmawiać z kimś poufnie, zadzwoń do Nas, a chętnie Ci pomożemy. 

+32 (0)2 227 71 11


Zadaj pytanie

Jeśli masz pytanie dotyczące etyki, zgodności z przepisami lub polityki firmy, możesz zadać je anonimowo i poufnie za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego w sekcji "Mam pytanie".

Rozpocznij

Frequently Asked Questions

Wszystko, co może budzić uzasadnione podejrzenia w odniesieniu do Umicore, że stanowi niewłaściwe postępowanie, w tym naruszenie przepisów prawnych i regulacyjnych. Kilka przykładów:

 • Bezpieczeństwo i zgodność produktów
 • Ochrona środowiska i zdrowia publicznego
 • Ochrona prywatności i danych osobowych
 • Usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Niesprawiedliwe traktowanie, dyskryminacja, nękanie, naruszenia kodeksu postępowania
 • Kwestie pracy dzieci lub pracy przymusowej
 • Korupcja i przekupstwo
 • Praktyki antykonkurencyjne
 • Kwestie bezpieczeństwa informacji
 • Kwestie związane z wydobyciem minerałów, handlem, obsługą i eksportem w obszarze dotkniętym konfliktem i obarczonym wysokim ryzykiem. 

Każdy może się z nami skontaktować aby zgłosić incydent. Cenimy wszystkie opinie, aby stale poprawiać przejrzystość w Umicore.

Solidny system sygnalistów zapewnia przejrzystość w Naszej firmie. Rozwija skuteczne, odpowiedzialne i przejrzyste funkcjonowanie, promuje praworządność i uwzględnia wartości w Umicore.

Osoba zgłaszająca otrzymuje automatyczne potwierdzenie otrzymania powiadomienia, jeśli adres e-mail został podany w formularzu kontaktowym.

Po otrzymaniu powiadomienia wyznaczony dział podejmuje staranne działania następcze. Przewiduje się rozsądne ramy czasowe na przekazanie informacji zwrotnej, nieprzekraczające trzech miesięcy od potwierdzenia odbioru.

Umicore nie toleruje działań odwetowych. 

Zabronione są wszelkie formy odwetu, w tym groźby lub próby odwetu. Obejmuje to między innymi zawieszenie, zwolnienie, degradację, przeniesienie obowiązków, negatywną ocenę roczną lub inne środki dyscyplinarne.

Określony kanał "zgłoś incydent" jest obsługiwany w bezpieczny sposób, który zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby zgłaszającej i każdej osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwia dostęp do niego osobom nieupoważnionym. 

Ponadto wszystkie skargi mogą być składane anonimowo i będą rozpatrywane z zachowaniem poufności. Raporty będą ujawniane wewnętrznie tylko zaangażowanym osobom na zasadzie "wiedzy koniecznej".

W Umicore zapewniamy ofiarom pełną ochronę. Wszelkie formy odwetu są surowo zabronione. W razie potrzeby ofiary otrzymają ochronę prawną.

Przewiduje się rozsądne ramy czasowe na przekazanie informacji zwrotnej, nieprzekraczające trzech miesięcy od potwierdzenia odbioru.

Tak, sygnaliści mogą dokonywać zgłoszeń wewnętrznych i/lub zewnętrznych. Zgłoszenie zewnętrzne należy jednak rozumieć jako zgłoszenie do organów publicznych (oficjalnych organów wyznaczonych przez państwa, takich jak policja).

Pytanie dotyczące zgodności? Incydent do zgłoszenia?

Por que relatar uma preocupação na Umicore?

A Umicore se esforça para ser uma organização confiável agora e no futuro e espera que todos os seus empregados, representantes e membros do conselho de supervisão ou de administração mantenham altos padrões de acordo com seu Código de Conduta e o Umicore Way.

No entanto, todas as organizações enfrentam o risco das coisas darem errado de tempos em tempos ou de abrigar, sem saber, uma conduta ilegal ou antiética. Uma cultura de abertura e responsabilidade é essencial para evitar que essas situações ocorram e para lidar com elas quando ocorrerem.

Relatar um incidente

Você está convidado a relatar preocupações ou reclamações sobre a abordagem de negócios da Umicore usando nosso formulário de contato para reclamações. Este formulário de contato destina-se ao relato de preocupações com relação à possíveis irregularidades em questões financeiras, éticas ou comportamentais que infrinjam nosso código de conduta.

Todas as reclamações podem ser feitas de forma anônima e serão tratadas de forma confidencial. Os relatórios serão divulgados internamente apenas para os funcionários com base na "necessidade de saber".

Esse canal específico é operado de forma segura, garantindo a proteção da confidencialidade da identidade do denunciante e de qualquer terceiro mencionado no relatório, e impedindo o acesso a ele por membros não autorizados da equipe. 

Comece a usar

Entre em contato conosco

Se preferir falar com alguém confidencialmente, ligue para nós e teremos prazer em ajudá-lo. 

+32 (0)2 227 71 11


Fazer uma pergunta

Se tiver uma pergunta sobre ética ou conformidade ou uma dúvida sobre uma política da empresa, você pode fazer a pergunta de forma anônima e confidencial no formulário de contato abaixo, em "Tenho uma pergunta".

Comece a usar

Frequently Asked Questions

Qualquer coisa que alguém possa ter motivos razoáveis para suspeitar, em relação à Umicore, que constitua irregularidades de conduta, incluindo violações de disposições legais e regulamentares. Alguns exemplos:

 • Segurança e conformidade do produto
 • Proteção do meio ambiente e da saúde pública
 • Proteção da privacidade e dos dados pessoais
 • Serviços, produtos e mercados financeiros e prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
 • Tratamentos injustos, discriminação, assédio, violações do Código de Conduta
 • Questões relacionadas a trabalho infantil ou forçado
 • Corrupção e suborno
 • Práticas anticompetitivas
 • Preocupações com a segurança da informação
 • Questões relacionadas à extração mineral, comércio, manuseio e exportação em uma área afetada por conflitos e de alto risco. 

Qualquer pessoa pode entrar em contato conosco para relatar um incidente. Valorizamos todos os comentários para melhorar continuamente a transparência da Umicore.

Um sistema robusto de denúncia de irregularidades permite a transparência em nossa empresa. Ele desenvolve um funcionamento eficaz, responsável e transparente, promove o estado de direito e incorpora os valores da Umicore.

O denunciante recebe uma confirmação automática do recebimento da notificação se um endereço de e-mail tiver sido fornecido no formulário de contato.

Após o recebimento da notificação, um acompanhamento diligente é executado pelo departamento designado. Prevê-se um prazo razoável para fornecer feedback, não superior a três meses a partir da confirmação do recebimento.

A Umicore tem tolerância zero para atos de retaliação. 

Todas as formas de retaliação serão proibidas, inclusive ameaças ou tentativas de retaliação. Isso abrange, entre outros, suspensão, demissão ou dispensa, rebaixamento, transferência de funções, avaliação negativa de desempenho ou medidas disciplinares.

O canal específico "reportar um incidente" é operado de forma segura, garantindo a proteção da confidencialidade da identidade da pessoa que faz a denúncia e de qualquer terceiro mencionado na denúncia, além de impedir o acesso a ela por membros não autorizados da equipe. 

Além disso, todas as reclamações podem ser feitas de forma anônima e serão tratadas de forma confidencial. Os relatórios serão divulgados internamente apenas para os funcionários com base na "necessidade de saber".

Na Umicore, garantimos proteção total às vítimas. Todas as formas de retaliação são estritamente proibidas.
 Se necessário, as vítimas receberão proteção legal.

Prevê-se um prazo razoável para fornecer feedback, não superior a três meses a partir da confirmação de recebimento.

Sim, os denunciantes são livres para fazer denúncias internas e/ou externas. No entanto, a denúncia externa deve ser entendida como denúncia às autoridades públicas (órgãos oficiais designados pelos países, como a polícia).

Uma pergunta sobre conformidade? Um incidente a ser relatado?

Por qué comunicar un problema en Umicore

Umicore se esfuerza por ser una organización fiable ahora y en el futuro y espera que todos sus empleados, representantes y miembros del consejo de supervisión o gestión mantengan altos estándares de acuerdo con su Código de Conducta y el Umicore Way.

No obstante, todas las organizaciones se enfrentan de vez en cuando al riesgo de que las cosas vayan mal o de albergar sin saberlo conductas ilegales o poco éticas. Una cultura de apertura y responsabilidad es esencial para evitar que se produzcan estas situaciones y para hacerles frente cuando ocurran.

Informar un incidente

Le invitamos a comunicar sus preocupaciones o quejas sobre el enfoque empresarial de Umicore a través de nuestro formulario de contacto para quejas. Este formulario de contacto está destinado a la comunicación de preocupaciones con respecto a posibles irregularidades en materia financiera, ética o de comportamiento que infrinjan nuestro código de conducta.

Todas las denuncias pueden hacerse de forma anónima y se tratarán confidencialmente. Los informes se divulgarán internamente solo a los empleados que lo necesiten.

Este canal específico funciona de una manera segura que garantiza la protección de la confidencialidad de la identidad del denunciante y de cualquier tercero mencionado en el informe, e impide el acceso al mismo por parte de personal no autorizado.

Empezar

Llámanos

Si prefiere hablar con alguien confidencialmente, llámenos y estaremos encantados de atenderle. 

+32 (0)2 227 71 11


Formule una pregunta

Si tiene alguna pregunta sobre ética o cumplimiento, o sobre alguna política de la empresa, puede hacerlo de forma anónima y confidencial a través del formulario de contacto que encontrará más abajo, en el apartado "Tengo una pregunta".

Empezar

Frequently Asked Questions

Todo aquello de lo que se tengan motivos razonables para sospechar, en relación con Umicore, que constituye una falta de ética, incluidas las infracciones de las disposiciones legales y reglamentarias. Algunos ejemplos:

 • Seguridad y conformidad de los productos
 • Protección del medio ambiente y la salud pública
 • Protección de la intimidad y los datos personales
 • Servicios, productos y mercados financieros y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
 • Tratos injustos, discriminación, acoso, infracciones del Código de Conducta
 • Trabajo infantil o forzado
 • Corrupción y soborno
 • Prácticas anticompetitivas
 • Seguridad de la información
 • Cuestiones relacionadas con la extracción, el comercio, la manipulación y la exportación de minerales en una zona afectada por conflictos y de alto riesgo. 

Cualquier persona puede ponerse en contacto con nosotros para notificar un incidente. Valoramos todos los comentarios para mejorar continuamente la transparencia de Umicore.

Un sólido sistema de denuncia de irregularidades permite la transparencia en nuestra empresa. Desarrolla un funcionamiento eficaz, responsable y transparente, promueve el Estado de Derecho e incorpora los valores de Umicore.

El denunciante recibe un acuse de recibo automático de la notificación si ha facilitado una dirección de correo electrónico en el formulario de contacto.

Tras la recepción de la notificación, el departamento designado realiza un seguimiento diligente. Se prevé un plazo razonable para proporcionar información, no superior a tres meses a partir del acuse de recibo.

Umicore tiene tolerancia cero con los actos de represalia. 

Queda prohibida cualquier forma de represalia, incluidas las amenazas o intentos de represalia. Esto abarca, entre otros, la suspensión, el despido o la destitución, el descenso de categoría, el traslado de funciones, la evaluación negativa del rendimiento o las medidas disciplinarias.

El canal específico "notificar un incidente" funciona de forma segura, garantizando la protección de la confidencialidad de la identidad del notificante y de cualquier tercero mencionado en la notificación, e impidiendo el acceso a la misma por parte de personal no autorizado. 

Además, todas las denuncias pueden hacerse de forma anónima y se tratarán confidencialmente. Los informes se divulgarán internamente sólo a los empleados que lo necesiten.

En Umicore, garantizamos la plena protección de las víctimas. Todas las formas de represalia están estrictamente prohibidas.
En caso necesario, las víctimas recibirán protección jurídica.

Se prevé un plazo razonable para enviar las reacciones, que no excederá de tres meses a partir del acuse de recibo.

Sí, los denunciantes son libres de denunciar interna y/o externamente. Sin embargo, por denuncia externa debe entenderse la denuncia a las autoridades públicas (organismos oficiales designados por los países, como la Policía).

¿Una pregunta sobre el cumplimiento de la normativa? ¿Un incidente que notificar?

유미코아에 우려 사항을 보고하는 이유

Umicore는 현재와 미래에 신뢰할 수 있는 조직이 되기 위해 노력하며 모든 직원, 대표 및 감독 또는 경영 이사회 구성원이 행동 강령Umicore Way 에 따라 높은 기준을 유지할 것을 기대합니다.

그러나 모든 조직은 때때로 문제가 발생하거나 불법적이거나 비윤리적인 행위를 인지하지 못하는 위험에 직면합니다. 이러한 상황을 예방하고 발생시 적절히 대처하기 위해서는 개방적이고 책임 있는 문화가 필수적입니다.

사건 신고하기

고충처리 문의 양식을 사용하여 Umicore의 사업 방식에 대한 우려 사항이나 불만을 신고할 수 있습니다. 이 문의 양식은 당사의 행동 강령을 위반하는 재정적, 윤리적 또는 행동적 문제에서 발생할 수 있는 부정과 관련된 우려 사항을 보고하기 위한 것입니다.

모든 불만 사항은 익명으로 신고할 수 있으며 기밀로 처리됩니다. 신고 내용은 '꼭 알아야 하는' 직원에게만 내부적으로 공개됩니다.

이 특정 채널은 신고자 및 신고에 언급된 제3자의 신원을 보호하고 권한이 없는 직원의 접근을 차단하는 안전한 방식으로 운영됩니다.

시작하기

전화 문의

비밀리에 상담하고 싶으시면 전화로 기꺼이 도와드리겠습니다. 

+32 (0)2 227 71 11


질문하기

윤리 또는 규정 준수에 관한 질문이나 회사 정책에 관한 문의 사항이 있는 경우 아래 '질문이 있습니다'의 문의 양식에서 익명으로 비공개로 문의할 수 있습니다.

시작하기

Frequently Asked Questions

유미코아와 관련하여 법률 및 규정 조항 위반을 포함하여 위법 행위를 구성한다고 의심할 만한 합리적인 근거가 있는 모든 것. 몇 가지 예를 들면 다음과 같습니다:

 • 제품 안전 및 규정 준수
 • 환경 및 공중 보건 보호
 • 개인정보 및 개인 데이터 보호
 • 금융 서비스, 상품 및 시장, 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지
 • 부당한 대우, 차별, 괴롭힘, 행동 강령 위반 행위
 • 아동 또는 강제 노동 문제
 • 부패 및 뇌물 수수
 • 반경쟁적인 관행
 • 정보 보안 문제
 • 분쟁의 영향을 받는 고위험 지역에서의 광물 채굴, 무역, 취급 및 수출과 관련된 문제 

누구나 사건을 신고하기 위해 당사에 연락할 수 있습니다. Umicore의 투명성을 지속적으로 개선하기 위해 모든 피드백을 소중하게 생각합니다.

사고를 신고해야 하는 이유는 무엇일까요? 강력한 고발 체계는 회사 내 투명성을 유지할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 효과적이고 책임 있는 업무 운영이 가능해지며, 법치를 존중하고 Umicore의 가치를 반영합니다.

문의 양식에 이메일 주소를 기입한 경우 신고자는 신고 접수에 대한 자동 확인을 받게 됩니다.

통지를 받은 후 지정된 부서에서 후속 조치를 성실히 수행합니다. 접수 확인일로부터 3개월을 초과하지 않는 합리적인 기간 내에 피드백을 제공할 것으로 예상됩니다.

유미코아는 보복 행위에 대해 무관용 원칙을 고수합니다. 

위협이나 보복 시도를 포함한 모든 형태의 보복 행위는 금지됩니다. 여기에는 무엇보다도 정직, 해고 또는 해고, 강등, 직무 이전, 부정적인 성과 평가 또는 징계 조치가 포함됩니다.

특정 '사건 신고' 채널은 신고자 및 신고에 언급된 제3자의 신원을 보호하고 권한이 없는 직원의 접근을 방지하는 안전한 방식으로 운영됩니다. 

또한 모든 불만 사항은 익명으로 신고할 수 있으며 기밀로 처리됩니다. 신고 내용은 '알아야 할 필요'가 있는 직원에게만 내부적으로 공개됩니다.

유미코아는 피해자에 대한 완전한 보호를 보장합니다. 모든 형태의 보복은 엄격히 금지됩니다. 필요한 경우 피해자는 법적 보호를 받을 수 있습니다.

피드백을 제공하는 데 합리적인 기간이 예상되며, 접수 확인 후 3개월을 초과하지 않습니다.

예, 내부 고발자는 내부 및/또는 외부에 자유롭게 신고할 수 있습니다. 단, 외부 신고는 공공 기관(경찰 등 국가가 지정한 공식 기관)에 신고하는 것으로 이해해야 합니다.

규정 준수에 관한 질문이나 보고할 사건이 있나요 ?

为什么要报告优美科的问题

优美科努力成为一个现在和将来都值得信赖的组织,并希望其所有员工、代表和监事会或管理委员会成员都能按照其 行为准则优美科之道 保持高标准。

然而,所有组织都会时不时地面临出错的风险,或在不知情的情况下包庇非法或不道德的行为。要防止此类情况发生,并在发生时加以解决,开放和问责的文化至关重要。

报告事件

我们邀请您使用我们的申诉联系表来报告对优美科经营方式的疑虑或投诉。此联系表用于报告有关违反我们行为准则的财务、道德或行为方面可能存在的违规行为。

所有投诉均可匿名提出,并将得到保密处理。只有在 "需要知道 "的情况下,报告才会在内部向员工披露。

这一特定渠道以安全的方式运行,确保报告人和报告中提及的任何第三方的身份保密,并防止未经授权的工作人员访问。 

开始

致电我们

如果您希望以保密方式与他人交谈,请致电我们,我们将竭诚为您服务. 

+32 (0)2 227 71 11


提问

如果您有道德或合规方面的问题,或对公司政策有疑问,可以通过下面 "我有问题 "下的联系表以匿名和保密的方式提出。

开始

Frequently Asked Questions

有合理理由怀疑与优美科有关的任何不当行为,包括违反法律和监管规定的行为。举例如下

 • 产品安全与合规
 • 保护环境和公众健康
 • 保护隐私和个人数据
 • 金融服务、产品和市场以及防止洗钱和资助恐怖主义行为
 • 不公平待遇、歧视、骚扰、违反《行为准则》的行为
 • 童工或强迫劳动问题
 • 腐败和贿赂
 • 反竞争做法
 • 信息安全问题
 • 与受冲突影响的高风险地区的矿产开采、贸易、处理和出口有关的问题。 

任何人都可以联系我们报告事件。我们重视所有反馈意见,以不断提高优美科的透明度。

健全的举报制度使我们的公司具有透明度。该系统可发展有效、负责和透明的运作,促进法治,并纳入优美科的价值观。

如果在联系表中提供了电子邮件地址,报告人将自动收到收到通知的确认函。

收到通知后,指定部门会认真开展后续工作。提供反馈的合理时限为自确认收到通知起不超过三个月。

优美科对报复行为零容忍。 

禁止一切形式的报复行为,包括威胁或企图报复。这包括停职、裁员或解雇、降职、调职、负面绩效评估或纪律措施等。 

报告事件 "这一特定渠道以安全的方式运行,确保报告人和报告中提及的任何第三方的身 份保密,并防止未经授权的工作人员访问该渠道。 

此外,所有投诉都可以匿名提出,并将得到保密处理。只有在 "有必要知道 "的情况下,才会在内部向员工披露这些报告。

在优美科,我们确保为受害者提供全面保护。严禁一切形式的报复行为。
如有必要,受害者将获得法律保护。

预计提供反馈的合理时限为自确认收到反馈起不超过三个月。

是的,举报人可以在内部和/或外部自由举报。不过,外部举报应理解为向公共当局(国家指定的官方机构,如警方)举报。

有关合规性的问题?需要报告的事件?