Skip to main content Skip to primary navigation

Governor Cathy Berx and Umicore at Hoboken present results of safety achievements

Stories

Umicore in Hoboken today welcomed Cathy Berx, Governor of the Province of Antwerp, to its site. Her visit marks the completion of a close collaboration between the governor's Federal Emergency Planning Department, Antwerp Fire Zone and Umicore to improve its emergency planning, and its fire safety measures in particular. It demonstrates the government's renewed confidence in the safety of the site.

The partnership and monthly consultations were initiated in the summer of 2020 after several incidents at the site between 2018 and 2020 led to incomprehension and concern among local residents in the Moretusburg neighborhood, which is right next to the industrial site. The Hoboken site is a Seveso-type site* and recycles precious and other non-ferrous metals from industrial by-products and from electronics for subsequent reuse.

The governor's visit will present the results of this in-depth collaborative process, as well as Umicore's investments to improve its in-house emergency planning and safety on and around the site. In addition, a number of on-site environmental improvement projects will be explained. For many years now, Umicore has been investing €25 million a year in projects that improve environmental performance.

Governor Cathy Berx: "Because of the use of metal-containing raw materials and necessary reagents and additives required in the recycling process of, among other things, precious metals, Umicore is a Seveso-company, one of many on the territory of the province of Antwerp. These companies require superior safety measures and vigilant supervision. For Umicore Hoboken, located in a residential area, the bar must be set extra high in terms of safety and environmental care. If an incident does occur, the company must handle it properly, which means having a perfectly functioning emergency plan, maximum transparency to the authorities and quick, open and correct communication with local residents. Over the past few years we have all worked intensively on these points together with the various safety partners. I am therefore satisfied with the results we can present today. I thank the management of Umicore's Hoboken site for their strong commitment and the many efforts they made during the cooperation process. Also many thanks to the partners -the staff of my Emergency Planning Department, Fire Brigade Zone Antwerp and the City of Antwerp- for the thorough follow-up and excellent guidance."

"We are delighted with Governor Cathy Berx's visit to our site. After three years of intense and professional collaboration with her government services, we have achieved significant improvements in our emergency planning and fire safety at our site. Our internal emergency planning has become much more robust, as we have aligned our emergency procedures and, in consultation, linked them to concrete measures on the site. I consider the governor's visit to be a sign of confidence and look forward to continued cooperation to make the safety of our site next to a residential area as conclusive as possible. This of course goes hand in hand with our continuous investments in our emergency operations and environmental care," said Johan Ramharter, Senior Vice President and Director Umicore's site in Hoboken.

Examples of fire safety measures Umicore has taken at the Hoboken site include:

  • the installation of additional fire-fighting facilities (four tanks of 1,000 m³ each)
  • the installation of eight additional fire hydrants and 14 collectors
  • the expansion of the internal company fire department to seven from five colleagues who are permanently present on the site
  • the mapping of fire risks for all services and production departments on the site and checking the condition of the building against regulations. This was done by an external fire expert. The focus was on prevention with the exclusion of fire risks, the timely detection of abnormal situations and the safe response by the fire department.

In addition, the crisis team, which works with a permanence system and meets when an incident occurs, was expanded from 22 to 68 members.


*
Note:

Seveso companies, such as Umicore site in Hoboken, produce, process, handle or store hazardous substances. Belgium has a total of more than 400 Seveso companies. At the provincial level, the province of Antwerp has the largest number of such companies with approximately 100 companies. Monitoring and adjusting the emergency plans of Seveso companies is a government task that falls under the competence of the governor.

The coordination of the internal emergency plans at company level (Umicore) and the external emergency plans of the government allows for faster and more targeted action in case of emergencies. Seveso companies are required to draw up an internal emergency plan and to test it every three years during an exercise. These exercises are often organized in cooperation with the federal Governor's Office of Emergency Planning. The governor regularly attends such exercises.

Umicore in Hoboken verwelkomt vandaag Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, op haar site. Haar bezoek markeert het afronden van een nauwe samenwerking tussen de federale Dienst Noodplanning van de gouverneur, Brandweer Zone Antwerpen en Umicore om haar noodplanning en veiligheidsmaatregelen op vlak van brandveiligheid in het bijzonder, te verbeteren. Het geeft blijk van een hernieuwd vertrouwen van de overheid in de veiligheid van de site.

Het samenwerkingstraject en maandelijks overleg werden in de zomer van 2020 opgestart, nadat verschillende incidenten op de site tussen 2018 en 2020 leidden tot onbegrip en ongerustheid bij de buurtbewoners in de wijk Moretusburg, die vlak naast het fabrieksterrein ligt. De site van Umicore is een Seveso-site* die edelmetalen en andere non-ferro metalen recycleert uit industriële bijproducten en uit elektronica om deze nadien opnieuw te gebruiken.

Tijdens het bedrijfsbezoek van de gouverneur worden de resultaten voorgesteld van dit diepgaande samenwerkingstraject, alsook de investeringen die Umicore deed om interne noodplanning en veiligheid op en rond de site te verbeteren. Daarnaast zal een aantal milieuverbeteringsprojecten op het bedrijfsterrein worden toegelicht. Umicore investeert al geruime tijd 25 miljoen euro per jaar in projecten die de milieuresultaten verbeteren.

Gouverneur Cathy Berx: “Omwille van het gebruik van metaalhoudende grondstoffen en noodzakelijke reagentia en toeslagstoffen die nodig zijn in het recyclageproces van onder andere edelmetalen is Umicore een Sevesobedrijf, één van de vele op het grondgebied van de provincie Antwerpen. Deze bedrijven vragen om superieure veiligheidsmaatregelen en waakzaam toezicht. Voor Umicore Hoboken, gevestigd in een woonwijk, moet de lat extra hoog liggen voor wat betreft veiligheid en milieuzorg. Indien er zich toch een incident voordoet, moet het bedrijf hier op een correcte manier mee omgaan. Dit betekent dat er een perfect werkend noodplan is, dat de transparantie naar de overheden maximaal is en dat het bedrijf snel, open en correct communiceert naar de buurtbewoners. Aan deze punten werd er de voorbije jaren intensief en samen met de verschillende veiligheidspartners gewerkt. Ik ben dan ook tevreden met de resultaten die we vandaag kunnen voorleggen. Ik dank de directie van Umicore site Hoboken voor het sterke engagement en de vele inspanningen die ze tijdens het samenwerkingstraject leverden. Ook veel dank aan de partners –de medewerkers van mijn dienst Noodplanning, Brandweer Zone Antwerpen en stad Antwerpen- voor de grondige opvolging en uitstekende begeleiding.” 

“We zijn verheugd met het bezoek van gouverneur Cathy Berx aan onze site. Na drie jaar intens en vakkundig samenwerken met haar overheidsdiensten hebben we de noodplanning en de brandveiligheid op onze site aanzienlijk verbeterd. Onze interne noodplanning is veel robuuster geworden, doordat we onze noodprocedures op elkaar hebben afgestemd en er, in overleg concrete maatregelen op het fabrieksterrein aan hebben gekoppeld. Ik beschouw het bezoek van de gouverneur als een teken van vertrouwen en kijk uit naar een blijvende samenwerking om de veiligheid van onze site naast een woongebied zo sluitend mogelijk te maken. Dit gaat uiteraard samen met onze continue investeringen in onze noodwerking en milieuzorg,” zei Johan Ramharter, Senior Vice President en directeur van de Umicore site.

Voorbeelden van brandveiligheidsmaatregelen die we op het fabrieksterrein genomen hebben, zijn:

  • het plaatsen van extra blusvoorzieningen (vier reservoirs van 1000 m³ elk)
  • het plaatsen van acht extra brandweerkranen en 14 collectoren, of verdeelpunten
  • het uitbreiden van de interne bedrijfsbrandweer: zeven in plaats van vijf collega’s zijn permanent op de site aanwezig
  • het in kaart brengen van de brandrisico’s voor alle diensten en productie-afdelingen op de site en het aftoetsen van de toestand van het gebouw aan de regelgeving. Dit gebeurde door een externe brandexpert. De focus lag op preventie met het weren van brandrisico’s, het tijdig detecteren van afwijkende situaties en de veilige bestrijding door de brandweer. 

Daarnaast is het crisisteam, dat werkt met een permanentiesysteem en samenkomt wanneer er zich een incident voordoet, uitgebreid van 22 naar 68 leden.


*
Toelichting:
 
Sevesobedrijven, waartoe de Umicore site in Hoboken behoort, produceren, verwerken en behandelen gevaarlijke stoffen of slaan ze op. België telt in totaal meer dan 400 Sevesobedrijven. Op provinciaal niveau telt de provincie Antwerpen met ongeveer 100 bedrijven het grootste aantal van dergelijke bedrijven. Het opvolgen en bijsturen van de noodplannen van Sevesobedrijven is een overheidstaak die tot de bevoegdheden van de gouverneur behoort. 

De afstemming van de interne noodplannen op bedrijfsniveau (Umicore) en de externe noodplannen van de overheid zorgt ervoor dat er bij noodsituaties sneller en gerichter kan opgetreden worden. Sevesobedrijven zijn verplicht om een intern noodplan op te maken en om dit elke drie jaar tijdens een oefening te testen. Deze oefeningen worden vaak georganiseerd in samenwerking met de federale Dienst Noodplanning van de gouverneur. Ook de gouverneur woont regelmatig dergelijke oefeningen bij.

Media Relations

Marjolein Scheers

Marjolein Scheers

Director External Relations
T: +32 2 227 71 47
Email
Caroline Jacobs

Caroline Jacobs

Media Relations Manager
T: +32 2 227 7129
Email