Skip to main content Skip to primary navigation

Advanced notice of Umicore’s 2022 Half Year Results

Umicore will publish its results for the half year 2022 on July 29th, 2022 at 07:30 AM CEST. In addition, the Group will host a webcast and conference call for analysts and investors at 09.30 AM CEST, during which Umicore CEO Mathias Miedreich and CFO Filip Platteeuw will elaborate on the results.

This conference can be attended via conference call and audio webcast.

Connecting digitally to the Live Audio webcast

We recommend that participants join the digital meeting 5 minutes prior to the scheduled call.

Access the audio webcast here

Connecting by phone via dial-in

To access the conference call, please dial one of the following numbers: 

Country Toll number Toll free number
Belgium  +32 (0) 2 402 24 32 0800-4-8360
France +33 (0) 1 7075 0004 080-511-1431
Germany +49 (0) 69 2222 2421 0800-216-1601
Netherlands +31 (0) 20 710 9321 0800-023-4655
UK +44 (0) 20 7019 0812 0800-018-0795
New York, USA +1 210 795 0472 877-818-6787


We invite you to dial in at least 5 minutes in advance. This will allow the operator to transfer you into the call before the scheduled start time.

  • Dial: Access Phone Number
  • Conference ID: Quote “Umicore” when prompted by the operator
  • Please state your first name, last name and company name after the tone. If the conference has not yet started, you will be placed on hold.Disclaimer
The conference call and webcast hosted by Umicore will be recorded. The audio and visual recording of the live conference call and webcast includes any documents and materials exchanged or viewed during the live event, questions asked by participants during the live event and the transcript. Such recording will be retained by Umicore and may subsequently be shared by Umicore with other interested parties or used by Umicore in the public domain, each time with a view to providing interested parties equal access to information and a level playing field. The lawful basis for processing any personal data included in the recording is legitimate interests and hence you will not be requested to expressly consent to such processing. Participants who do not wish to be recorded have the option of muting their microphone, turning off their webcam and/or not contributing. Any personal data included in the recording will be stored and processed by Umicore in accordance with its privacy policy, which can be consulted on our website www.umicore.com. If you have any questions regarding the above, you can contact Umicore’s Data Protection manager via data_protection@umicore.com. “Umicore” refers to Umicore, NV, a company with registered seat at Broekstraat 31, 1000 Brussels, Belgium, with enterprise number 401.574.852.

Avis concernant les résultats du premier semestre 2022
 

Umicore publiera ses résultats semestriels 2022 le 29 juillet 2022 à 07h30 CEST. Le Groupe organisera un webcast et une conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs à 09h30 CEST, au cours desquels Mathias Miedreich, CEO d'Umicore, et Filip Platteeuw, CFO, commenteront les résultats.

Il sera uniquement possible d’y assister par conférence téléphonique et webcast audio.

Connexion digitale au webcast audio en direct

Nous recommandons aux participants de se joindre à la réunion numérique 5 minutes avant l'appel prévu.

Le webcast audio est accessible ici 

Connexion par téléphone via le dial-in

La téléconférence est accessible via les numéros suivants :

Pays Toll number Toll free number
Belgique +32 (0) 2 402 2432 0800-4-8360
France +33 (0) 1 7075 0004 080-511-1431
Allemagne +49 (0) 69 2222 2421 0800-216-1601
Pays-Bas +31 (0) 20 710 9321 0800-023-4655
Grande Bretagne +44 (0) 20 7019 0812 0800-018-0795
New York, Etats-Unis +1 210 795 0472 877-818-6787


Nous vous invitons à composer le numéro au moins 5 minutes à l'avance. Cela permettra à l'opérateur de vous transférer dans l'appel avant l'heure de début prévue.

  • Composez : le numéro de téléphone d'accès
  • ID de la conférence : Citez "Umicore" lorsque l'opérateur vous le demande.
  • Veuillez indiquer votre prénom, votre nom et le nom de votre société après la tonalité. Si la conférence n'a pas encore commencé, vous serez mis en attente.Avis de non-responsabilité

La conférence téléphonique et le webcast organisés par Umicore seront enregistrés. L'enregistrement audio et visuel de la conférence téléphonique et du webcast en direct comprend tous les documents et matériels échangés ou consultés pendant l'événement en direct, les questions posées par les participants pendant l'événement en direct et la transcription. Cet enregistrement sera conservé par Umicore et pourra par la suite être partagé par Umicore avec d'autres parties intéressées ou utilisé par Umicore dans le domaine public, chaque fois dans le but de fournir aux parties intéressées un accès égal aux informations et des conditions de concurrence équitables. La base légale du traitement de toute donnée personnelle incluse dans l'enregistrement est l'intérêt légitime et il ne vous sera donc pas demandé de consentir expressément à ce traitement. Les participants qui ne souhaitent pas être enregistrés ont la possibilité de couper leur micro, d'éteindre leur webcam et/ou de ne pas contribuer. Toute donnée personnelle incluse dans l'enregistrement sera stockée et traitée par Umicore conformément à sa politique de confidentialité, qui peut être consultée sur notre site web www.umicore.com. Si vous avez des questions concernant ce qui précède, vous pouvez contacter le responsable de la protection des données d'Umicore via data_protection@umicore.com. "Umicore" fait référence à Umicore, NV, une société dont le siège social est situé rue Broek 31, 1000 Bruxelles, Belgique, et dont le numéro d'entreprise est 401.574.852.

Aankondiging update van de halfjaarresultaten 2022


Umicore zal haar resultaten voor het halfjaar 2022 bekendmaken op 29 juli 2022 om 07.30 CEST. Daarnaast zal de Groep een webcast en conference call organiseren voor analisten en beleggers om 09.30 CEST, tijdens welke Umicore CEO Mathias Miedreich en CFO Filip Platteeuw de resultaten zullen toelichten. 

Deze conferentie kan worden bijgewoond via conference call en audio webcast.


Volg de live webcast digitaal

Gelieve 5 minuten voor aanvang van het geplande gesprek in te loggen. 

De audio webcast is beschikbaar hier


Telefonisch inbellen

Onderstaande telefoonnummers geven toegang tot de teleconferentie:

Land Toll number Toll free number
België +32 (0) 2 402 24 32 0800-4-8360
Frankrijk +33 (0) 1 7075 0004 080-511-1431
Duitsland +49 (0) 69 2222 2421 0800-216-1601
Nederlands +31 (0) 20 710 9321 0800-023-4655
Verenigd Koninkrijk +44 (0) 20 7019 0812 0800-018-0795
New York, VS +1 210 795 0472 877-818-6787


Wij verzoeken u ten minste 5 minuten van tevoren in te bellen. Zo kan de telefonist(e) u doorverbinden voor de geplande aanvangstijd. Bel het nummer van uw land.

  • Kiezen: Telefoonnummer toegang
  • Conferentie-ID: Vermeld "Umicore" wanneer de operator dit vraagt.
  • Gelieve uw voornaam, achternaam en bedrijfsnaam te vermelden na de toon. Indien de conferentie nog niet begonnen is, wordt u in wacht geplaatst.Disclaimer 

De teleconferentie en webcast die door Umicore worden georganiseerd, worden opgenomen. De audio- en visuele opname van de live-conferentieoproep en webcast omvat alle documenten en materialen die tijdens het live-evenement worden uitgewisseld of bekeken, vragen die tijdens het live-evenement door de deelnemers worden gesteld en het transcript. Dergelijke opnames zullen door Umicore worden bewaard en kunnen nadien door Umicore worden gedeeld met andere belanghebbende partijen of door Umicore worden gebruikt in het publieke domein, telkens met het oog op het verschaffen van gelijke toegang tot informatie aan de belanghebbende partijen en het creëren van een gelijk speelveld. De rechtmatige basis voor de verwerking van de persoonsgegevens die in de opname zijn opgenomen, zijn de rechtmatige belangen en bijgevolg zal u niet worden gevraagd om uitdrukkelijk in te stemmen met een dergelijke verwerking. Deelnemers die niet willen worden opgenomen, hebben de mogelijkheid hun microfoon uit te zetten, hun webcam uit te schakelen en/of geen bijdrage te leveren. Alle persoonlijke gegevens die in de opname worden opgenomen, zullen door Umicore worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met haar privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op onze website www.umicore.com. Als u vragen hebt over het bovenstaande, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Umicore via data_protection@umicore.com. "Umicore" verwijst naar Umicore, NV, een vennootschap met maatschappelijke zetel te Broekstraat 31, 1000 Brussel, België, met ondernemingsnummer 401.574.852

Investor Relations

Adrien Raicher

Adrien Raicher

Investor Relations Manager
T: +32 2 227 74 34
Email

Media Relations

Marjolein Scheers

Marjolein Scheers

Director External Relations
T: +32 2 227 71 47
Email
Caroline Jacobs

Caroline Jacobs

Media Relations Manager
T: +32 2 227 7129
Email