Skip to main content Skip to primary navigation

Blood lead values around Umicore site in Hoboken dropped further

Today the Provincial Institute of Hygiene (PIH) announced the results of the autumn campaign measuring the lead levels in the blood of children aged 1 to 12 in the vicinity of Umicore’s site in Hoboken.

The average lead levels of the children in the Moretusburg and Hertogvelden neighborhoods dropped to the second lowest level ever recorded: 2.91 micrograms per deciliter (µg/dl) compared to 3.42 µg/dl in the spring of 2021. This means that Umicore is back at the lowest level ever recorded in 2019 (2.89 µg/dl). 

"Our site employees and I are pleased to see that blood lead levels of the children living near our plant continue to decline and that all our efforts to reduce emissions are paying off. As a responsible company and committed neighbor, we want to minimize the impact of our site on the neighborhood and the environment," said Johan Ramharter, director of Umicore's Hoboken site. "We remain committed to further improvement and always prioritize investments that further reduce our emissions.

Not only did the average value drop, but the number of children with a blood lead value above 5 µg/dl also continued to decline (13.3% compared to 18.8% in spring 2021). The number of children with a lead value above 10 µg/dl has further decreased from five to four. Unfortunately, one child was found to have a lead level exceeding 20 µg/dl. Zone 1, right next to the site, remains the most vulnerable zone with still about 30% of the children having a blood lead value above 5 µg/dl (compared to 41.5% this spring).  

The district worker and the PIH have contacted the families of all tested children and will assist them with advice. 

Umicore’s site in Hoboken continues its intensive action plan to further improve. For example, since the beginning of this year, we have been adjusting our logistical activities to the weather conditions. On days with higher wind speeds, we temporarily stop those activities that might release dust. We have intensified spraying and cleaning and we use state-of-the-art technology to monitor and control our emissions. Umicore remains vigilant to introducing measures that could further reduce its emissions and thereby further improve blood lead levels. 

Lood-in-bloedwaarden rond Umicore site in Hoboken verder gedaald

Vandaag maakte het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) de resultaten bekend van de najaarscampagne die het loodgehalte in het bloed van de kinderen van 1 tot 12 jaar in de buurt van de Umicore site in Hoboken meet.

De gemiddelde loodwaarden van de kinderen in de wijken Moretusburg en Hertogvelden zijn gedaald naar het op één na laagste niveau ooit gemeten: meer bepaald naar 2,91 microgram per deciliter (µg/dl) ten opzichte van 3,42 µg/dl in het voorjaar van 2021. Dat betekent dat Umicore opnieuw aanknoopt bij de laagste waarde ooit in 2019 (2,89 µg/dl).

Onze medewerkers op de site en ikzelf zijn verheugd te zien dat de lood-in-bloedgehalten van de kinderen die in de buurt van onze fabriek wonen, verder blijven dalen en dat al onze inspanningen om de emissies zoveel mogelijk te beperken hun vruchten afwerpen. Als verantwoordelijk bedrijf en betrokken buur willen we de impact van onze site op de buurt en de omgeving zo klein mogelijk houden,” zei Johan Ramharter, directeur van de Umicore site in Hoboken. “We blijven inzetten op verdere verbetering en geven steeds voorrang aan investeringen die onze uitstoot verder verlagen.”

Niet alleen de gemiddelde waarde is gedaald, maar ook het aantal kinderen met een lood-in-bloedwaarde boven 5 µg/dl daalde verder (13,3% tegenover 18,8% in het voorjaar van 2021). Het aantal kinderen met een loodwaarde boven 10 µg/dl is verder gedaald van 5 naar 4. Helaas werd bij een kind een loodwaarde boven 20 microgram per deciliter vastgesteld. Zone 1, vlak naast de site, blijft de meest kwetsbare zone met nog ongeveer 30% van de kinderen met een lood-in-bloedwaarde boven 5 µg/dl (tegenover 41,5% dit voorjaar). 

De wijkwerkster en het PIH hebben contact opgenomen met de families van alle geteste kinderen en zullen hen met advies bijstaan.

We zetten ons doorgedreven actieplan om verder te verbeteren onverminderd voort. Sinds begin dit jaar, bijvoorbeeld, stemmen we onze logistieke activiteiten op de weersomstandigheden af. Op dagen met hogere windsnelheden, stoppen we tijdelijk activiteiten waarbij stof kan vrijkomen. We sproeien en reinigen nog intensiever en we maken gebruik van de allernieuwste technologie om onze uitstoot op te volgen en bij te sturen. Umicore blijft alert om maatregelen in te voeren die haar emissies verder kunnen beperken en daarmee de lood-in-bloedwaarden nog verder verbeteren.

For more information, please contact

Marjolein Scheers

Marjolein Scheers

Director External Relations
T: +32 2 227 71 47
Email