Skip to main content Skip to primary navigation

Higher average blood lead levels in wider research area around Umicore in Hoboken

Higher average blood lead levels in wider research area around Umicore in Hoboken 

Umicore reaches out to stakeholders for broad independent study  

The Provincial Institute of Hygiene (PIH) today announced the results of six-monthly blood lead measurements among children living near the Umicore site in Hoboken. Until earlier this year, the blood tests were carried out on children living in the adjacent neighborhoods of Moretusburg and Hertogvelden. Now for the first time, the blood tests took place in a wider area northeast of the site and thus with a higher number of children. 

Among the children in Moretusburg and Hertogvelden, where the tests took place throughout all previous years, the average blood lead level was 3.85 micrograms per decilitre (µg/dl), exceeding 2.07 µg/dl in spring 2023, which was the lowest level ever measured in those neighborhoods. In the study area added this autumn, the average was 3.2 µg/dl, and in the area as a whole, 3.45 µg/dl. A total of 287 children participated, of which 10 children had lead levels above 10 µg/dl, and one child had lead levels above 20 μg/dl. 

"To us, the results of this first comprehensive blood lead study are disappointing, worrying and inexplicable. They do not square with the data from the fallout dust that both Umicore and the Flemish Environment Society have been measuring and analyzing at and around the site for years. Nor do they match our sustained environmental efforts that have consistently reduced emissions further within legal norms and the overall downward trend in blood lead results that translated into the lowest ever measured value this spring.

We are reaching out to various stakeholders in this complex matter to work with authorities and experts in setting up a study for this wider area and involve data beyond just our data on our site. Once again, we are committed, together with the prevention worker, to assist the parents of the children with elevated values with the necessary support." 

Johan Ramharter, director of Umicore's Hoboken site

The prevention worker is in touch with families with children with blood lead levels higher than 4µg/l. Families whose children have elevated levels can call on Umicore to have their homes tested for possible lead sources free of charge. Umicore funds a childcare offer during school holidays and environmental and health measures in schools and childcare centers.

Extension of screening perimeter  Umicore has been asking for more children to be tested by expanding the survey area and measuring beyond Moretusburg and Hertogvelden. Only through more measuring can we get a clearer picture and prevent increases from going undetected. As participation in the biannual blood lead tests is voluntary, both the composition of children and the number who participate vary. As a result, an accurate comparison cannot be made, as would be the case when the same group of children participates in a blood test several times and so determine whether there is an improvement over time. In addition, the number of children examined in the former study area decreased due to the future green zone and associated relocations. The current extension to Visputten, Kapelstraat and Vinkevelden provides more data. 
 


Evolution of average lead levels in μg/dl in children in the districts Moretusburg and Hertogvelden since the measurement campaign in 2000 

Source of both images – Provincial Institute for Hygiene (PIH) 

Hogere gemiddelde lood-in-bloedwaarden in ruimer onderzoeksgebied rond Umicore in Hoboken 

Umicore reikt hand naar belanghebbenden voor breed onafhankelijk onderzoek 

Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) maakte vandaag de resultaten bekend van de halfjaarlijkse metingen van lood in bloed bij de kinderen die in de buurt van de Umicore-site in Hoboken wonen. Tot eerder dit jaar werden de bloedonderzoeken gedaan bij kinderen die in de aanpalende wijken Moretusburg en Hertogvelden woonden. Dit keer vond het bloedonderzoek voor het eerst plaats in een ruimer gebied ten noordoosten van de site en dus met een hoger aantal kinderen. 

Bij de kinderen in Moretusburg en Hertogvelden, waar de onderzoeken in alle voorgaande jaren telkens plaatsvonden, lag de gemiddelde lood-in-bloedwaarde op 3,85 microgram per deciliter (µg/dl) en kwam daarmee hoger uit dan 2,07 µg/dl in het voorjaar van 2023, toen het laagste niveau ooit gemeten in die wijken. In het onderzoeksgebied dat er dit najaar bij is gekomen, lag het gemiddelde op 3,2 µg/dl, en in het gehele gebied op 3,45 µg/dl. In totaal namen 287 kinderen deel, waarvan bij 10 kinderen een loodwaarde van meer dan 10 µg/dl werd gemeten, en bij één kind een loodgehalte boven 20 μg/dl. 

“De resultaten van dit eerste uitgebreidere lood-in-bloedonderzoek zijn voor ons teleurstellend, zorgwekkend en onverklaarbaar. Ze rijmen niet met de gegevens van het uitvallend stof dat zowel Umicore als de Vlaamse Milieumaatschappij al jaren op en rond de site meten en analyseren. Ze komen evenmin overeen met onze doorgedreven milieu-inspanningen die de uitstoot telkens verder binnen de wettelijke normen hebben verlaagd en met de algemeen dalende trend in de lood-in-bloedresultaten die zich dit voorjaar vertaalde in de laagst gemeten waarde ooit.

We reiken de hand naar verschillende belanghebbenden in deze complexe materie om samen met overheden en experts een onderzoek op te zetten voor dit ruimere gebied en hier data bij te betrekken die verder gaan dan alleen onze data over onze site. We engageren ons eens te meer om, samen met de preventiewerker de ouders van de kinderen met verhoogde waarden bij te staan met de nodige steun.” 

Johan Ramharter, directeur van de site van Umicore in Hoboken

De preventiewerker heeft contact met de gezinnen met kinderen met een lood-in-bloedwaarde hoger dan 4µg/l. Gezinnen wiens kinderen een verhoogde waarde hebben, kunnen een beroep doen op Umicore om hun woning gratis te laten onderzoeken op mogelijke loodbronnen. Umicore financiert een opvangaanbod voor kinderen tijdens schoolvakanties en milieu- en gezondheidsmaatregelen in scholen en kinderopvangcentra.

Uitbreiding onderzoeksperimeter 

Umicore is vragende partij geweest om meer kinderen te testen door het onderzoeksgebied uit te breiden en verder te meten dan alleen in Moretusburg en Hertogvelden. Alleen door meer te meten, kunnen we een duidelijker beeld krijgen en blijven er geen verhogingen onopgemerkt. Omdat de deelname aan de halfjaarlijkse lood-in-bloedprikken vrijwillig is, variëren zowel de samenstelling van de kinderen als het aantal dat deelneemt. Hierdoor kan er geen juiste vergelijking worden gemaakt, zoals wel het geval zou zijn wanneer eenzelfde groep kinderen meermaals deelneemt aan een bloedprik en zo bepaald kan worden of er in de tijd een verbetering plaatsvindt. Bovendien daalde het aantal onderzochte kinderen in het voormalige onderzoeksgebied vanwege de toekomstige groene zone en de daarmee gepaard gaande verhuizingen. De huidige uitbreiding naar Visputten, de Kapelstraat en Vinkevelden verschaft meer data. 

Evolutie van het gemiddelde loodgehalte in μg/dl bij kinderen in de wijken  
Moretusburg-Hertogvelden sinds de meetcampagne in 2000

Bron van beide afbeeldingen - Provinciaal Instituut voor Hygiëne 

Media Relations

Caroline Jacobs

Caroline Jacobs

Media Relations Manager
T: +32 2 227 7129
Email