Skip to main content Skip to primary navigation

All agenda items approved at the shareholders' meetings

On Tuesday 26 April 2016, Umicore held its ordinary, special and extraordinary shareholders’ meetings at its headquarters in Brussels, Belgium. Shareholders approved all agenda items. Details of the resolutions are available on Umicore’s website.

The ordinary shareholders’ meeting approved the payment of a gross dividend of € 1.20 per new share (ISIN BE0003884047). Taking into account the gross interim dividend of € 0.50 paid in September 2015, a balance gross amount of € 0.70, representing a dividend of € 0.511 net of withholding tax, will be paid on 2 May 2016.

The System Paying Agent designated for the payment of the 2015 dividend is:

KBC Bank
Havenlaan / Avenue du Port, 2
1080 Brussels

Umicore a tenu le mardi 26 avril 2016 ses assemblées générales ordinaire, spéciale et extraordinaire à son siège situé à Bruxelles en Belgique. Les actionnaires ont approuvé tous les points de l'ordre du jour. Le détail des résolutions est disponible sur le site internet d'Umicore.

L'assemblée générale ordinaire a décidé le paiement d'un dividende brut de € 1,20 par action nouvelle (ISIN BE0003884047). Compte tenu du paiement en septembre 2015 d’un acompte sur dividende brut de € 0,50, le solde du dividende pour un montant brut de € 0,70, soit un dividende net de précompte mobilier de € 0,511 sera mis en paiement le 2 mai 2016.

Le "System Paying Agent" retenu pour le paiement du dividende 2015 est :

KBC Bank
Avenue du Port, 2
1080  Bruxelles

Umicore hield op dinsdag 26 april 2016 haar gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen in haar hoofdzetel te Brussel, België. De aandeelhouders keurden alle agendapunten goed. De details van de resoluties kunnen op de website van Umicore geraadpleegd worden.

De gewone algemene vergadering heeft beslist om een bruto dividend uit te keren van € 1,20 per nieuw aandeel (ISIN BE0003884047). Rekening houdend met het in september 2015 uitgekeerde bruto interim dividend ad € 0,50 zal een saldo van € 0,70 bruto worden uitgekeerd op dinsdag 2 mei 2016, zijnde een netto dividend van € 0,511 na aftrek van de roerende voorheffing.

De "System Paying Agent" die gekozen werd voor de uitbetaling van het dividend 2015 is:

KBC Bank
Havenlaan, 2
1080   Brussel